Morgenpoesi: Dorte & Elli Kappelgaard

Torsdag kl 10.00, Arken

Morgenpoesi på SÅ2018: Elli Kappelgaard og Dorte Kappelgard er medforfattere til «Ord vind kød – poetiske tekster til kirkeåret». Torsdag morgen leser de fra samlingen, som har blitt beskrevet av en dansk anmelder på denne måten:

”Der er pinseglød og ånd i disse mærkeligt jordnære tekster (…) Ordene skal gå i kødet på os, og det kan godt tage sin tid. Det er det værd. Værd at vente og vove at miste hovedet og finde svar, du slet ikke havde søgt.”

Diktene er inspirert av kirkeårets tekster. Blikket er hverdagslig, og temaene er lek, kamp, lengsel og undring.

English: Morning poetry at SÅ2018: Elli Kappelgaard and Dorte Kappelgard are co-authors of “Word Wind Flesh – Poetical Texts for the Church Year”. Thursday morning they read poetry from the collection, which has been described by a Danish reviewer in this way:

“There’s a Pentecostal glow and spirit in these strangly earthly texts (…) The words must take place in our flesh, and it may take its time. It’s worth it. Worth waiting and daring to lose your head and find answers you had not sought.”

The poems are inspired by the texts of the Church Year. The approach is regular everyday life, and the themes are play, struggle, longing and wonder.

Utekino: Spinal Tap (1984)

Torsdag kveld kl 22.00 popper vi popcorn, henter frem godstoler og ser utekino på hovedscenen! Etter en  avstemming på Facebook, falt valget på komedien Spinal Tap fra 1984. Gjør deg klar for en dyp og rystende fortelling om livet som puddelrockere på 80-tallet.

Kunst: Lina Wallinder

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sverige.

“Jeg tegner følelser. Streken er nerven, essensen”, sier Lina. Det siste året har hun arbeidet med en bildebok for voksne. Mellom årene 1999-2007 laget Lina et fanzine, “Ecce Ancilla Domini” med tegninger og musikk. Tre av disse årene bodde hun i Oslo og var engasjert i Sub Church. Til SÅ vil hun ta med noen bilder som er inspirert av temaet for festivalen – “Det er fullbrakt!”. Hun vil også medvirke i ulike installasjoner på området.

English:

Lina Wallinder (1981) Eksjö, Sweden.

“I draw feelings. The line is the nerve, the essence,” says Lina. In the last year she has worked on a photo book for adults. Between the years 1999-2007, Lina made a fanzine, “Ecce Ancilla Domini” with drawings and music. Three of these years she lived in Oslo and was engaged in Sub Church. She will bring pictures inspired by the theme of the festival – “It is finished!”. She will also be involved in various installations on the festival area.

 

TALER: Jan Dørum

Jan Dørum er en av de få fulltidsarbeidende evangelistene vi har i Norge. Året rundt reiser han til menigheter, kirker, skoler og konferanser for å forkynne eller holde foredrag, og det er ikke uten grunn at han får gjøre dette på fulltid. Han er en mann med mye livsglede, visdom og et stort hjerte for mennesker. Jan opplevde at begge brødrene døde av rusmisbruk og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, evne til å kommunisere, og førstehåndskunnskap med sorg og brutte relasjoner, gjør han til en forkynner med tyngde. Han har en evne til å engasjere og inspirere fra talestolen, og det er vanskelig å gå uberørt fra hans fortellinger om hvordan Gud har båret han gjennom livet. Vi gleder oss til å høre han både som taler og seminarholder på SÅ2018!  

English: Jan Dørum is one of the few full-time working evangelists in Norway. All year round he travels to congregations, churches, schools and conferences to preach the Gospel and lecture. There’s a reason why he does this full-time, as he is a man of zest for life, wisdom and a heart for people. Jan experienced the loss of both his brothers to substance abuse and has barely survived many ODs himself. His powerful testimony of a life lived, ability to communicate and firsthand knowledge on grief and broken social relations, makes him a preacher with a lot of integrity. From the pulpit he embodies the ability to engage and inspire. Therefore it is hard to stay unmoved by his stories of how God has carried him through life. We really look forward to hearing him preach and also lecture at his seminar at SÅ2018.

Kunst: Bedehusland – Erlend Berge

Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2.621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet.

Sommeren 2017 flyttet fotograf Erlend Berge inn i bobil for å reise landet rundt og dokumentere den norske bedehusestetikken. Fotoboka «Sjå, eg kjem snart» kommer på Vårt Land forlag til høsten. Med fotoutstillingen inviteres alle på SÅ til basar og juletrefest før pastellfargene er dekket av hvitmaling, flanellografen er erstatta av prosjektor og bedehuset er blitt kafé.

English: Every year many chapels cease to exist. Instead these buildings are turned into museums, restaurants and skatehalls. Many have already been locked shut, out of use for several decades. A unique piece of Norwegian cultural history is about to disappear.

The chapels are physical witnesses of the low-ecclesiastical revival that washed through Norway a hundred years ago.  In the first half of the nineteen hundreds, thanks to voluntary work, these chapels were built in every tiny corner from Lindesnes to Vardø. In 1974 there were 2.621 chapels up and running. Today no one knows how many there are left in the country.

In the summer of 2017 photographer Erlend Berge moved into a camper to travel the whole country and document the aesthetics of the Norwegian chapels. The photo book «Behold, I am coming soon», will be published by Vårt Land this fall.  With his exhibition, everyone at SÅ are invited to the fair and the Christmas party long before the pastel colours are covered in white paint, the flannelgraph is replaced by the projector and the chapel has turned into a café.

KUNST: Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (1988) beveger seg et fragmentert landskap hvor hun ønsker gi betrakteren rom til vandre og lete seg frem. Hun arbeider i ulike medium, men materialitet står alltid sentralt, det materielle som er fysisk tilstede, sanselig, men og skjørt og forgjengelig. På SÅ-festivalen vil hun blant annet vise videoinstallasjonen «i bevegelse» hvor man får sette seg ned å bli med inn i øvingsrommet til elevene fra klassen Impro- og bevegelsesøvelser ved Bergen dansesenter. Bli med inn i bevegelsens rom hvor bevegelsen i seg selv er målet. Et rom bortenfor kroppsfiksering, treningshysteri, bortenfor frykten for aldring og kroppens forfall. Å bevege seg i takt med sin egen kropp, sitt eget jeg. Sannes Larsen laget cover art til lovsangsplaten Sub Church ga ut høsten 2017, og hun vil på festivalen vise en kollage-installasjon hvor silketrykkene er skjært opp og dekonstruert. Ved siden av dette vil andre stedsspesifikke arbeid være å finne rundtomkring på festival-området.

English: Gunhild Sannes Larsen (1988) is moving in a fragmented landscape where she wants to give the viewer room to wander and search to find their way. She works in different mediums, but materials are always central in her work. The materials that is physically present and perceivable, yet frail and transient. At SÅ Festival, for one thing, she will exhibit the video installation «In Motion» where you will get to sit down and join the reahearsal space of the students from the class called «Improv and movement» at Bergen Dance Center. Come on into the room of movement where the movement in itself is the goal. A room beyond the body- and, work out- hysteria, beyond the fear of ageing and bodily decay. Moving at the pace of your own body, your own self. Sannes Larsen made the cover art for the worship album that Sub Church released in the fall of 2017. At the festival she will show a collage- installation where the serigraphy is cut into pieces and deconstructed. Besides this, various pieces can be found around the festival area.

KUNST: Kari Ann Lending

 

Bevegelse og vendepunkt – impulser som igangsetter forandring. Helhet, tilstedeværelse, minner og relasjoner.

Inspirert av dette, vil Kari Ann Lending vise frem sin kunst på SÅ2018. Hun er en multidisiplinær kunstner, og har bakgrunn innenfor dans, koreografi og visuell kunst. Dans og koreografi påvirker og inspirerer hennes kunst, og arbeidene forholder seg til bevegelse og kropp, enten i sin fysiske form eller abstrahert gjennom ulike materialer. Prosjektene er dynamiske. De varierer i teknikk, medium og visuelt uttrykk. Ofte inviterer de til interaksjon, og hun utforsker et medium gjennom impulser fra andre.Vi ser frem til å oppleve og la oss bevege av hennes visuelle formidling på sommerens festival.

English: Movement and turning points – impulses that initiate change. Wholeness, presence,
memories and relationships. Inspired by this Kari Ann Lending will exhibit her art at SÅ2018. She is a multidisciplinary artist with a background in dance, choreography and visual arts. Dance and choreography influences and inspires her art and her work relates to movement and body, either in its physical form or abstracted through various materials. The projects are dynamic and vary in technique, medium and visual expression. They often call for interaction, and the artist explores one medium through impulses from another. We’re looking forward to experiencing and being moved by her visual presentations at the festival this summer.

SEMINAR: Tro på at Gud har troen på deg

Seminar: “Tro på at Gud har troen på deg.” Det kan være utfordrende å snakke ærlig om livet og troen, kanskje spesielt når vi opplever motgang og tvil. Vi kan velge å holde tanker og følelser for oss selv, fordi vi er redde for hvordan de vil bli tatt imot av andre. Vil jeg bli avvist? Vil folk miste troen på meg? Tenke at jeg er svak eller ikke strekker til? Vil Gud miste troen på meg? Seminaret vil handle om å finne sin identitet og trygghet i Gud, og om det å snakke ærlig med hverandre om hvordan vi har det i livet og med troen.

Jan Dørum er en av de få fulltidsarbeidende evangelistene vi har i Norge. Året rundt reiser han til menigheter, kirker, skoler og konferanser for å forkynne eller holde foredrag, og det er ikke uten grunn at han får gjøre dette på fulltid. Han er en mann med mye livsglede, visdom og et stort hjerte for mennesker. Jan opplevde at begge brødrene døde av rusmisbruk og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, evne til å kommunisere, og førstehåndskunnskap med sorg og brutte relasjoner, gjør han til en forkynner med tyngde. Han har en evne til å engasjere og inspirere fra talestolen, og det er vanskelig å gå uberørt fra hans fortellinger om hvordan Gud har båret han gjennom livet. Vi gleder oss til å høre han både som taler og seminarholder på SÅ2018!  

English: Being honest about life and faith can be challenging,maybe especially when we go through hardships and times of doubt. We might choose to keep thoughts and feelings to ourselves, because we are afraid of how the receiving part will react. Will I be rejected?  Will people lose their faith in me? Will they think of me as weak and not measuring up? Is God going to lose faith in me? This seminar will involve finding identity and safety in God, and how to honestly talk with each other about how life and faith really is.

Jan Dørum is one of the few full-time working evangelists in Norway. All year round he travels to congregations, churches, schools and conferences to preach the Gospel and lecture. There’s a reason why he does this full-time, as he is a man of zest for life, wisdom and a heart for people. Jan experienced the loss of both his brothers to substance abuse and has barely survived many ODs himself. His powerful testimony of a life lived, ability to communicate and firsthand knowledge on grief and broken social relations, makes him a preacher with a lot of integrity. From the pulpit he embodies the ability to engage and inspire. Therefore it is hard to stay unmoved by his stories of how God has carried him through life. We really look forward to hearing him preach and also lecture at his seminar at SÅ2018.

SEMINAR: En grønnere hverdag

Torsdag 13.00  

Hanne Cecilia Aass er utdannet zoolog og økolog og jobber i NRK som programleder og produsent i Ut i naturen-redaksjonen. Hun har blant annet vært programleder i TV-serien Naturligvis som gikk på NRK i 2016, og er aktuell med boka «Naturligvis – inspirasjon til en grønnere hverdag», som bygger på TV-serien med samme navn.  

Aass utforsker hvordan man kan leve mer i pakt med naturen selv om man bor urbant og tviholder på komfort. For eksempel ved å dyrke din egen kortreiste mat, høste gratis av det naturen selv har å tilby, lage din egen giftfrie kosmetikk, og hvordan redde humlene, biene og fuglene. Hun ønsker å vise at det ikke bare er overkommelig, men også gøy å gjøre en innsats for å redde jorda. På SÅ vil Hanne Cecilia inspirere oss ved å gi oss tips og vise fram noen produkter hun har laget.

English: A greener today. Hanne Cecilie Aass is a zoologist and ecologist hosting and producing the NRK TV show «Ut i naturen» (Out in nature). She has also been the host of the NRK TV show «Naturligvis» in 2016, and based on this she just published the book «Naturligvis – inspirations for a greener everyday life».

Aass explores how one can live in agreement with nature, even in an urban and comfortable environment. How to grow your own food, harvest what nature has to offer, make your own toxic free cosmetics and how to save the bumlebees and the birds are examples of what Hanne Cecilie will show us. She wants to show us that it is not only manageable, but also fun making an effort to save earth. At SÅ Hanne Cecilia will inspire us through tips and tricks and will also show us some products she’s made.

SÅ for barn og unge!

Det holdes samlinger for barn og ungdom parallelt med gudstjenestene gjennom uka, i tillegg til at det blir barnedisko, barnas konsert, workshop og mange ulike aktiviteter barna kan være med på (sjekk dagsprogram).

Onsdag:

Det blir organisert natursti for alle barn uansett alder som ikke skal gå å legge seg etter middag på onsdag. Foreldre er velkomne til å delta med barna. En fin måte å bli kjent med område og hverandre!

Torsdag-lørdag: 

3-9 år: Som tidligere år blir det barneklubb under gudstjenestene. Her vil det bli andakt, aktiviteter og masse moro!

Gud elsker barn, og det gjør SÅ også! Det vil være mange både gøye og meningsfulle aktiviteter for barna. Hver Gudstjeneste vil starte med en bolk der alle generasjoner er sammen – store og små. På SÅ barneklubb vil barna få lære om hvem Gud er; at Gud har gitt oss livets gave og elsker oss med en evig kjærlighet. Sammen med barna vil vi også be, synge, danse, tromme, leke, og være kreative i Guds nærvær. Mens barneklubblederne (Asle og Christina Eikrem er hovedledere) vil ta barna med inn i undringen over Gud, vil Lina Wallinder finne ut hvordan barn vil møte Gud gjennom kunst. Vi oppfordrer de foreldrene som er til stede under barneklubben til å delta, som en støtte og oppmuntring til barnas deltakelse. Sangen, dansen og trommingen vil barna vise frem på hovedscenen lørdag kl 14.30. Kunsten vil de ta med seg inn i felles gudstjeneste på søndag.

Andre morsomme ting barna kan delta på er tegnekurs av Amelie Ilje-Lien på torsdag ettermiddag (fra 6 år), barnedisco fredag ettermiddag og akrobatikkverksted lørdag kl 15. Vi gleder oss!

10-15 år: SULT vil ha opplegg for unge tenåringer. Det blir andakt, bading, natursti, brettspill, kunstnerisk utfoldelse, teaterlek og bønn.

SULT er en forkortelse for Subs Unge Lovende Tenåringer, som er Sub Churchs ungdomsgruppe i menigheten drevet av to foreldrepar. Et av parene, Johanne og Olav Ilje-Lien, er tilstede på SÅ og ønsker å skape et kristent fellesskap for de unge lovende fra 10 -15 år på festivalen. Samlingene som holdes parallelt med gudstjenesten inneholder lystenning, bønn, andakt og aktivitet. Gjennom andaktsrekken vil vi gå inn på festivalens tema «Det er fullbrakt». Olav vil undersøke sammen med ungdommene hva som leder opp til disse kjente ordene av Jesus: hva er det som er fullbrakt og hva betyr disse ordene for deg og meg i dag? Vi vil veksle mellom samtale og aktivitet. Aktivitetene består av ulike samarbeidsleker og teaterimpro-øvelser. Nytt av i år er ungdommenes mulighet til å bidra med sirkustriks på lørdagens barneshow, og dette vil vi jobbe med fredag og lørdag med god hjelp av Tomme Håland.

Utover opplegget under gudstjenestene, ønsker vi å skape samlingspunkter på kveldstid ved å tilby brettspillaktivitet (onsdag), tegnekurs ved Amelie (torsdag ettermiddag) og rollespillgruppe ved Augustin (torsdag-lørdag) (krever påmelding).

Søndag: 

Felles gudstjeneste for store og små!