Seminar: “Tro på at Gud har troen på deg”

Det kan være utfordrende å snakke ærlig om livet og troen, kanskje spesielt når vi opplever motgang og tvil. Vi kan velge å holde tanker og følelser for oss selv, fordi vi er redde for hvordan de vil bli tatt imot av andre. Vil jeg bli avvist? Vil folk miste troen på meg? Tenke at jeg er svak eller ikke strekker til? Vil Gud miste troen på meg? Seminaret vil handle om å finne sin identitet og trygghet i Gud, og om det å snakke ærlig med hverandre om hvordan vi har det i livet og med troen.

Jan Dørum jobber til daglig som evangelist og foredragsholder i Maritastiftelsen. Han reiser rundt i hele landet for å holde foredrag om sine erfaringer med blant annet rusmisbruk. Han er kanskje den som har holdt flest foredrag for konfirmanter i Norge, og er kjent for sin evne til å inspirere og kommunisere med et mangfold av mennesker.

 

English: Being honest about life and faith can be challenging,maybe especially when we go through hardships and times of doubt. We might choose to keep thoughts and feelings to ourselves, because we are afraid of how the receiving part will react. Will I be rejected?  Will people lose their faith in me? Will they think of me as weak and not measuring up? Is God going to lose faith in me? This seminar will involve finding identity and safety in God, and how to honestly talk with each other about how life and faith really is.

Jan Dørum is working daily as an evangelist and lecturer in Maritastiftelsen. He travels around the whole country to lecture about his experiences with drug abuse, among other topics.  He might be the person who has given the most lectures to youth groups in Norway. He is well known for his gift to inspire and communicate with a vast variety of people.

Workshop: En grønnere hverdag

Hanne Cecilia Aass er utdannet zoolog og økolog og jobber i NRK som programleder og produsent i Ut i naturen-redaksjonen. Hun har blant annet vært programleder i TV-serien Naturligvis som gikk på NRK i 2016, og er aktuell med boka «Naturligvis – inspirasjon til en grønnere hverdag», som bygger på TV-serien med samme navn.  

Aass utforsker hvordan man kan leve mer i pakt med naturen selv om man bor urbant og tviholder på komfort. For eksempel ved å dyrke din egen kortreiste mat, høste gratis av det naturen selv har å tilby, lage din egen giftfrie kosmetikk, og hvordan redde humlene, biene og fuglene. Hun ønsker å vise at det ikke bare er overkommelig, men også gøy å gjøre en innsats for å redde jorda. På SÅ vil Hanne Cecilia inspirere oss ved å gi oss tips og vise fram noen produkter hun har laget.

 

English: A greener today. Hanne Cecilie Aass is a zoologist and ecologist hosting and producing the NRK TV show «Ut i naturen» (Out in nature). She has also been the host of the NRK TV show «Naturligvis» in 2016, and based on this she just published the book «Naturligvis – inspirations for a greener everyday life».

Aass explores how one can live in agreement with nature, even in an urban and comfortable environment. How to grow your own food, harvest what nature has to offer, make your own toxic free cosmetics and how to save the bumlebees and the birds are examples of what Hanne Cecilie will show us. She wants to show us that it is not only manageable, but also fun making an effort to save earth. At SÅ Hanne Cecilia will inspire us through tips and tricks and will also show us some products she’s made.

Workshop: Enneagrammet- en modell for personlig og åndelig vekst

Nina Sjøvoll holder kurs/workshop om enneagrammet på SÅ 2018!

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som andre lignende verktøy, beskriver enneagrammet ulike adferdsmønster.  Enneagrammet hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner, vår indre «autopilot», som preger vårt samspill med andre og Gud. I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Workshopen vil gi deg kort innføring i de ulike mønstrene. Du vil også få anledning til å finne ditt mønster hvis du ikke allerede vet dette. For de som allerede har jobbet litt med enneagrammet og kjenner sitt mønster vil det fokuseres på den enkeltes utviklingsveier og stressreaksjoner.

Kursholder Nina Sjøvoll jobber til daglig som veileder og formidler av enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Hennes veiledning av enkeltmennesker er både med hensyn til deres personlige utvikling, men også til åndelig vekst. Hun har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har hovedfag i helsefag og videreutdanning innen psykisk helsearbeid og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet. For mer info se www.ninasjøvoll.no

Kurset holdes fredag og lørdag 15.00- til senest 18.00, og har maks 25 plasser. Du kan melde deg på til post@safest.no om du ønsker plass. Får du plass på kurset, vil du også få mulighet til en individuell oppfølgingssamtale på ca 30 min underveis på festivalen (avtales med kursholder).

 

THE ENNEAGRAM – a model for personal and spiritual growth.

Nina Sjøvoll will be giving a workshop/course on the Enneagram model at SÅ2018!

The Enneagram builds on ancient Christian wisdom, but has even older roots, and is today used in many areas. Like other similar personality tools, the Enneagram describes different patterns of behaviour. The Enneagram helps us gain insight into our subconscious motivations – our inner “auto pilot” – that affects how we interact with each other and with God. As this is revealed, we are given more freedom to use the full potential that God has put in us. The Enneagram is a tool that helps us see, understand and accept ourselves and each other.

This workshop will give you a short introduction into these different patterns. You will also be aided into finding your own pattern, if you don’t already know it. For those that have already worked with the Enneagram and know their pattern, the focus will be on the individual’s self-development and his/her stress reactions.

Nina Sjøvoll works as an Enneagram supervisor and mediator, guiding individuals, teams, couples and leaders. Her guidance of individuals is focused around personal development, but also spiritual growth. She has management experience from several years as a leader in Helse Nord and Avinor, and an education in health psychology and guidance. She is also a certified Enneagram instructor. Please check www.ninasjovoll.no for more information (in Norwegian).

The course at SÅ2018 will be held on Friday and Saturday from 3 pm – ca. 6 pm, and has a maximum of 25 attendants. Please e-mail post@safest.no to register. An individual 30 min. follow-up meeting with Nina during the festival will also be possible for the participants.

Seminar: Syndsbekjennelsen – veien til sannheten om livet

Det engelske ordet for å huske, re-member, er det motsatte av dis-member, det å dele opp i biter. Forfatter og prest Henri Nouwen sier i «The Living Reminder» at «å glemme syndene våre er en større synd enn det å begå dem. Å huske er å sette ting sammen til en helhet, til et helt liv. Det er hel-bredende». Seminaret er en samtale om skriftemålet og syndsbekjennelsen.

 

Sr. Anne Bente Hadland er priorinne ved Katarinahjemmet. Hun er en ettertraktet skribent og foredragsholder. Maria Ledstam er stidpendiat i etikk ved MF, og har skrevet en mastergrad om «Minne och forsoning». Hun har i en årrekke sittet i programkomiteen for «Pilgrims höstmöte» og går i Sub Church.

English: Confession of sins – the way to the truth about life. The English word used to express the act of remembering; re-member, is the opposite of dis-member, which means the act of dividing into parts. Author and priest Henri Nouwen says in «The Living Reminder» that «to forget our sins is a greater sin than committing them. The act of remembering is to put things together to a unity, to a life that is whole. This is whole-bringing= healing. The talk is a conversation about confessions and the confession of sins.

Sister Anne Bente Hadland is a prioress at Katarinahjemmet in Oslo. She is a much sought after writer and speaker. Maria Ledstam is a PhD Candidate in Ethics at MF Norwegian School of Theology and Religious studies, and has written her Master’s thesis on «Memory and reconciliation». For years she has been a part of the program committee for «Pilgrims høstmøte» in Sweden and she is a regular at Sub Church.

Seminar: Rocken som ikke ruler

 

I sin nekrolog over Larry Norman kalte historikeren Ivo de Figuereido kristenrocken for «en av de minst omtalte subkulturene i moderne populærkultur». «Mens en artistomvendelse til islam, scientologien eller kabbala er en verdslig relevant nyhet, er den gode, gamle frelsen sikreste veien til skyggenes dal». De Figuereido hevdet at jesusrockerne måtte finne seg i et liv uten spotlight fordi de utgjorde «en subkultur med langt større provokativ kraft enn en hvilken som helst Marilyn Manson». Stemmer det? Eller er kristenrocken stort sett bare bleike kopier av langt fetere verdslige originaler? På SÅ tar vi debatten.

Vigdis Sjelmo er konservator ved Rockheim, nasjonalt museum for populærmusikk, som 16. februar 2019 åpner utstilling om populærmusikk og kristendom i Norge.

Deltagere i panelet annonseres fortløpende.

English: «The rock that doesn’t roll» In his obituary of Larry Norman, the historian Ivo de Figuereido called Christian rock «one of the least mentioned sub cultures in modern day pop culture». «While artist conversions to Islam, Scientology or Kabbalah are considered relevant and newsworthy to the secular press, the good old salvation is the safest way into the valley of shadows». De Figuereido claimed that the ‘Jesus rockers’ had to accept a life outside of the limelight because they constituted «a sub culture with far greater provocative force than any Marilyn Manson». Is there any truth to this? Or is Christian rock in most cases only bleak copies of way cooler secular originals? These questions will set the starting point for our conversation about Christian rock at SÅ.

Participants:

Vigdis Sjelmo – curator at Rockheim, the national museum of popular music in Norway. February 16, 2019, Rockheim will launch an exhibition on popular music and Christianity in Norway.

More participants will be announced.