Sebastian Stakset (SE)

Bildet av Sebastian Stakset aka Sebbe Staxx.

Sebastian Stakset er en svensk artist, forfatter og forkynner. Han var tidligere kjent under artistnavnet Sebbe Stax og var en del av hiphop-gruppa Kartellen i Sverige. Som barn ble han mobbet på skolen, følte seg utenfor og var uten håp for fremtiden. I utenforskapet traff han likesinnede som delte frustrasjonen hans og et dystert syn på livet og verden. Som 20-åring ble han siktet og dømt for grov vold, og ble også senere siktet for drapstrusler mot en politiker, ulovlig besittelse av våpen og narkotikarelatert kriminalitet. Etter å ha sittet i fengsel, ble han frontmann i en av Sveriges mest kjente rap-grupper, og rappet om et liv fylt med fiendskap, vold og hat. Hat mot politi, hat mot samfunnet, hat mot verden – og bak masken, et hat mot seg selv.

Etter å ha fått livet sitt liv radikalt forvandlet av Gud, har Sebastian skrevet bok, reist rundt som forkynner og har vært med på å starte hjem for rusavhengige og senter for kriminelle som ønsker et annet liv. Hans visjon er å bringe lys, håp og kjærlighet inn i mørke situasjoner. Sebastian tror det sterkeste verktøyet i verden er kjærligheten, og at kjærligheten er den eneste måten å overvinne hatet. 

På SÅ holder Sebastian seminar om å følge Jesus og konsert(!!!).  

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset is a Swedish artist, author and preacher. He was previously known under the artist name Sebbe Stax and was part of the hip-hop group Kartellen in Sweden. As a child, he was bullied at school, felt left out and had no hope for the future. In his isolation he met like-minded people, others who also felt left out and who shared his frustration, and together they shared a gloomy view of life and society. As a 20-year-old, he was charged and convicted of aggravated assault, and was also later charged with threatening to kill a politician, illegal possession of a weapon and drug-related crime. After being in prison, he became the front man in one of Sweden’s most famous rap groups, and rapped about a life filled with enmity, violence and hatred. Hatred of the police, hatred of society, hatred of the world – and behind the mask, a hatred of oneself.

After having his life radically transformed by God, Sebastian has written a book, traveled as a preacher and has helped start homes for drug addicts and a center for criminals who want a different life. His vision is to bring light, hope and love into dark situations. Sebastian believes that the strongest tool in the world is love, and that love is the only way to overcome hatred.

At SÅ, Sebastian holds a seminar on following Jesus.

Guro Rebekka Birkeli

Seminar og workshop: Kristus-inspirert yoga 

Guro Rebekka Birkeli er ei 38 år gammel trebarnsmor som etter mye om og men fant veien til et litt sunnere forhold til kroppen sin gjennom yoga. Fokus på meditasjon, pust og fysiske øvelser gjorde at yoga opplevdes mer helhetlig enn noen annen trening hun hadde blitt utsatt for. Etter et par år med egentrening fant hun veien til en skole som utdanner yogainstruktører i en kristen ramme. Hun er nå utdannet i Hatha og Yin yoga, og har startet Marvel Yoga, en praksisgruppe innen misjons-og dialogorganisasjonen Areopagos. Her leder hun yoga både digitalt og fysisk, gjennom kurs og retreats. På SÅ vil Guro ha et seminar om Kristus-fokusert yoga på torsdag, og lede Kristus-sentrert morgenyoga på fredag og lørdag.

Seminar and workshop: Christus-inspired yoga

Guro Rebekka Birkeli found her way to a healthier relationship with her body through yoga. Focus on meditation, breathing and physical exercises made yoga more holistic than any other exercise she had been exposed to. After a couple of years she found a yoga-instructor school which teaches yoga within a Christian framework. She is now trained in Hatha and Yin yoga, and has started Marvel Yoga, a practice group within the mission and dialogue organization Areopagos. She instructs yoga both digitally and physically, through courses and retreats. At SÅ, Guro will hold a seminar on Christ-centered yoga on Thursday, and lead Christ-centered morning yoga on Friday and Saturday.

Kristoffer Lignell (SE)

Seminar med ikonmaler Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell, bor i Lund med familie og jobber som kommunikatør for den evangeliske-fosterlandsstiftelsen og er ikonmaler. 

Jag har målat ikoner sedan år 2012 och för mig började det med en kärlek till och fascination över de heliga bilderna vilket ledde till en fördjupning i ikonografin.

Kristoffer Lignell

Hans første kurs ble arrangert av Johannes Teologens ikonmalingsskole på Bjärka-Säby der han malte for ikonmaler Marja-Liisa Alm. I 2016 fikk han mulighet til å reise på kurs i Monastero di Bose i Italia og male for en av landets høyest ansette ikonografer, bror Norberto Sechi. Etter dette har han reist tilbake på kurs flere ganger. Han er medlem i Sankt Thomas katolske forsamling i Lund. 

Å se Gud

Ikonet er noe annet enn kunst, det er et formål for bønn og gudstjeneste. Ikon, ordet betyr avbilde, og sier oss noe om at vi avbilder Gud, men gir oss også en visjon om hva vi skal bli, lik Jesus Kristus. Vårt mål er å formes etter Jesus som et bilde (ikon) av den usynlige Gud (Kol 1:15). En grunnleggende tanke innen ikonografi er at noe av bildet alltid fester seg i avbildningen. Derfor er ikonet alltid bærer av det guddommelige og sånn sett en møteplass mellom oss og Gud. Vi møter mengder av bilder i vår hverdag og de former oss. Ikke minst reklamens bilder av ”det gode livet”. Kanskje har behovet aldri vært større for ikonet, det alternative bildet som ikke vil selge oss noe, men lokke oss inn i Guds rike?

Seminar on iconography with Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell lives in Lund in Sweden with his family. He works as a communicator for the EFS, and with iconography.

I’ve painted icons since 2012, and for me it all started with a love of- and fascination for holy pictures. This led me to exploring iconography in depth.

Kristoffer Lignell

His first workshop within iconography was organized by Johannes Teologens Ikonmålarskola, at Bjärka-Säby where he painted for the icon-painter Marja-Liisa Alm. In 2016 he took a course in Monastero di Bose, Italy. Where he painted for one of the most renowned iconographers in Italy, brother Norberto Secchi. He has gone back several times for additional courses. He is also a member of the Saint Thomas catholic association in Lund. 

To see God

The icon is something different from art, it is an object of prayer and worship. Icon, the word means image, tells us something about who we are, images of God, but also gives us a vision of what we are to become, like Jesus Christ. Our goal is to be modeled on Jesus who is the image (icon) of the invisible God (Col. 1:15). A fundamental idea within icongraphy is that something of the original image always remains in the icon. Therefore, the icon is the bearer of the divine and thus a meeting place between us and God. We encounter lots of images in our everyday lives and they shape us. Not least the advertising images of “the good life”. Perhaps the need has never been greater for the icon, the alternative image that does not want to sell us anything but lure us into the kingdom of God?

Stian Kilde Aarebrot

Tale: Veigrep

Sub Church-veteran Stian Kilde Aarebrot er prest og forfatter, og jobber som ansvarlig for trospraksis i Areopagos. I 2009 startet han opp Etter Kristus i Sub Church. Etter Kristus, som i dag en del av Areopagos, handler om å integrere tro og liv, blant annet gjennom å oversette og praktisere Jesu livsvisdom til i dag. Med bøkene Kunsten å forme livet, Veiarbeid, og en ny bok om bibelmeditasjon og -praksis, som kommer før sommeren, vil Aarebrot tale om hvordan troen gir livet veigrep og vice versa. 

Seminar: Håndverkerveien

Dydsetikk og plastisk teologi er tett forbundet. Hjernen er plastisk – den lar seg forme, og vi blir det vi gjør. Både Aristoteles og Aquinas mente at både fysiske ferdigheter og vår moralske karakter, våre dyder, først og fremst formes via imitasjon og repetisjon. Og hvis det er som Aquinas hevdet, at tro, håp og kjærlighet er dyder, kan også disse bygges via imitasjon og praksis. Kanskje dette er veien fremover for kirka?

Med utgangspunkt i Kunsten å forme livet, og hans kommende bok om å meditere og praktisere over bibeltekster (Verbum, 2022) vil prest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot, undervise om temaet.

Les om Etter Kristus

Grip – can your life enforce your faith?

Stian Kilde Aarebrot is a priest and author working in the Areopagos foundation. His main focus is on the practice of faith. He has written several books on the topic: Kunsten å forme livet – plastisk teologi (The Art of Shaping your Life – plastic theology, 2018) and Veiarbeid – å følge Jesus, ett eksperiment av gangen (Roadworks – to follow Jesus, one experiment at the time). His upcoming book discusses bibelmeditation and -practice.

Stian will speak and hold a seminar on the interconnections between life and faith. He will, among other things, bring in the perspectives from Greek and Italian philosophers and show their relevance for us today.