Maria Ledstam

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Taler ved gudstjeneste // søndag

Foto: Gustav Elfstrand

Maria Ledstam er et varmt, veloverveid og reflektert menneske som vil bidra på årets festival. Hun vil holde seminar på torsdag og tale på avslutningsgudstjenesten på søndag.

Sub Church fikk gleden av fellesskap med Maria og familien hennes i tiden hun arbeidet med doktorgraden i etikk ved MF i Oslo. Nå har de returnert til den andre siden av grensen, bosatt i Ørebro, hvor hun jobber som lærer i etikk, diakoni og teologi ved ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

Vi tar det som et stort kompliment at hun vil prioritere tid på SÅ, når vi tror at hun synes at livet er kanskje aller best i den vakre «sommarstugan» på det svenske bondelandet.

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Hvordan kan vi leve gode liv i en uforutsigbar verden? Med kunstig intelligens i rask utvikling og sosiale mediers økende påvirkning, står vi i dag overfor helt nye spørsmål om hva det vil si å leve godt sammen og hvordan vi kan skjelne mellom godt og ondt. 

På dette seminaret skal vi utforske hvordan vi som troende kan nærme oss kompleksiteten i vår tids etiske spørsmål gjennom å improvisere sannheten. Improvisasjon i denne sammenhengen handler ikke om å finne på sannheter, men om navigere kreativt og ansvarsfullt i de ofte uforutsigbare og komplekse situasjonene som oppstår i livet. Vi skal også utforske begrepet phronesis, eller praktisk visdom, som er helt sentralt i det å treffe kloke valg når faste regler ikke strekker til. 

Maria Ledstam

Maria Ledstam is a warm, well-considered and reflective person who will speak at Sunday’s closing service.

Sub Church had the pleasure of fellowship with Maria and her family during the time she was working on her phD in ethics at MF in Oslo. Now they have returned to the other side of the border, living in Ørebro, where she works as a teacher in ethics, diaconia and theology at ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

We take it as a great compliment that she will prioritize time at SÅ, when we believe that she thinks that life is perhaps the best in the beautiful “sommarstuga” in the Swedish countryside.

Seminar: «To improvise the truth»

How can we live good lives in an unpredictable world? With artificial intelligence in rapid development and the increasing influence of social media, we are today faced with completely new questions about what it means to live well together and how we can distinguish between good and evil.

In this seminar we will explore how we as believers can approach the complexity of the ethical questions of our time by improvising the truth. Improvisation in this context is not about finding truths, but about navigating creatively and responsibly in the often unpredictable and complex situations that arise in life. We will also explore the concept of phronesis, or practical wisdom, which is central to making wise choices when fixed rules are not enough.

Tore Laugerud

Seminar: Fra barnetro til moden tro // lørdag 

Seminaret med tittelen “Fra barnetro til moden tro” handler om hvordan troen henger sammen med vår menneskelighet.

Tro er ikke en fasttømret størrelse, verken i form av et ytre trosinnhold eller en indre overbevisning. Tro er en kapasitet som Gud, Skaperen har nedlagt i hvert eneste menneske og som vekkes og ledes ved Åndens berøring. Som alle andre menneskelige kapasiteter er troen ikke ferdig en gang for alle, men i stadig utvikling. Troen påvirkes av våre erfaringer og vår praksis, men også av vår allmennmenneskelige utvikling fra barn til voksent og modent menneske.

Tore Laugerud er prest i Areopagos og har gjennom et langt liv jobbet med tematikk rundt folks åndelige lengsel i vår tid. Han er også som en nestor å regne innenfor kristen meditasjon. Han ga i 2021 ut boka Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid (Verbum).

Tore Laugerud – “Fra barnetro til moden tro”

Faith is not a fixed quantity, neither in the form of an external content of faith nor an internal conviction. Faith is a capacity that God, the Creator, has laid down in each and every human being and which is awakened and guided by the touch of the Spirit. Like all other human capacities, faith is not finished once and for all, but in constant development. Faith is influenced by our experiences and our practice, but also by our general human development from child to adult and mature person.

Tore Laugerud is a priest in Areopagos and throughout his long life has worked with themes around people’s spiritual longing in our time. He is also like a nestor to be reckoned with in Christian meditation. In 2021, he published the book God’s hidden voice – In search of a secular time (Verbum).

Karl Wallfridsson

Seminar: Underordnet, samfunnsborger, opprørsk? // lørdag

Seminaret stiller spørsmål om hvor den smale sti går for kristne i verden i dag. Vokalist og tekstforfatter i Pantokrator og Melech, Karl Walfridsson tar for seg utfordringene ved å være kristen i et samfunn som er gudløst, men som likevel bygger på ruinene av kristendommen. Hva vil det si å leve i, men ikke av verden? Hva vil det si å være en borger av himmelen, men også i et kongerike i nord?

Når er det på tide å underordne seg samfunnets forventninger og krav, og når er det på tide å motsette seg? 

Karl Walfridsson

Seminar: «Submissive, citizen, subversive? Where is the narrow path for a Christian today?”

Karl Walfridsson, vocalist and lyricist of Pantokrator and Melech takes on the problem of being Christian in a society that is Godless but yet build on the ruins of Christianity. 

What does it mean to live in, but not of the world? What does it mean to be a citizen of Heaven but also of a Kingdom in the North?

When is it time to submit to society’s expectations and demands, and when is it time to oppose?

“Stand and be true”

Workshop: Kalligrafi

Bilde. Attavante degli Attavanti, 1495, Firenze/Cleveland Museum of Art .
Lisens: Falt i det fri (Public domain)

Bli med å skrive bokstaver med pennesplitt og blekk. Dette er et verksted for nybegynnere.

Workshop ledes av Solveig Nedrum.

Påmelding (kommer). 

Passer fra 9 år og oppover.

Workshop – Calligraphy

Join us and practice writing letters with pen splits and ink. This is a short beginner level introduction.

Information about registration is coming.

Age: from 9 years

Workshop: Ull er gull!

Vi reparerer ullundertøy på SÅ! Få med deg et verksted som hjelper miljøet, sparer lommeboka og utvikler fingerferdighetene.

Ta med ullundertøy som enten bare har antydning til å rakne, har små hull eller har så store hull at de kan klippes opp til å lappe andre ullklær.

Solveig Nedrum har mastergrad i kunst og håndverk, og stiller med sysaker. Hun bidrar med råd for å kunne reparere alle typer klær.

Workshop – Wool is gold!

Clothing repair – we repair woolen underwear.

Take woolen underwear with you that either has only a hint of unraveling, has small holes or has holes so large that they can be cut up to patch other woolen clothing.

Solveig Nedrum offers a master’s degree in arts and crafts, sewing and advice based on repairing your own clothes and children’s clothes.