denim material with Sashiko stitches

Sy på SÅ

denim material with Sashiko stitches

Kom på to minikurs i klesreparasjon og lær deg å reparere for hånd. Et i stopping av ullsokker og et i lapping av dongeri med sting inspirert av japansk sashiko-teknikk. Minikursene blir holdt av Solveig Nedrum, hun jobber som kunst- og håndverkslærer og er engasjert i en gratisbutikk for flyktninger hvor hun reparerer og redesigner klær.

Minikursene er åpent for alle over ti år.

For å delta er det fint om du tar med deg:

  • stoppenål og litt garn
  • slitte og hullete dongeribukser og ullsokker

Om du hiver deg med i siste liten vil det være mulig å kjøpe nåler og litt sysaker på kurset.

Dag 1. Stoppe ullsokker

Dag 2. Dongeri, lappe med sashikosting

Mentsch Magazine: Kunst som veien

Hvorfor driver vi med kunst og hva gjør det med oss? Mentsch Magazine inviterer til samtale med en forfatter, kunstner og redaktør, som alle har bidratt til magasinet.

Kunstner Gunhild Sannes

Etter en pilegrimsvandring til Assisi opplevde Gunhild Sannes å se paralleller mellom det å vandre og hennes kunstnerisk arbeid. Mellom trosveien og kunstprosessen. Når hun maler er ikke målet resultatet alene, det handler vel så mye om å være i det som oppstår – forme og la seg forme. 

Sannes har bidratt til den estetiske utformingen til Mentsch Magazine og er ansvarlig på kunstscenen på Så.

Forfatter Håvard J. Nilsen

I romanen «Du» brukte Håvard J. Nilsen skrivinga til å gjøre opp med Gud. Han ville skrive seg vekk fra pinsemiljøet han vokste opp i og sinnet han bar på. Han trengte å erfare at Gud tålte det dønn ærlige. 

Håvard J. Nilsen har bidratt med tekster til Mentsch Magazine.

Redaktør og forfatter Linda Therese Utsøl

Linda Therese Utstøl er ikke interessert i «kunst for kunstens skyld» hvor det estetiske uttrykket bare trenger vekke en følelse, være nyskapende/sjokkerende eller oppnå en viss grad av kompleksitet. Kunst og litteratur kan gjøre alle disse tingene, men det viktigste er at den belyser hva som er skjønt, sant og godt. Og fører oss til dypere erkjennelse. Men hvordan kan den gjøre det? Og hva lærer vi på veien?

Linda Therese Utsøl er redaktør og forfatter for Mentsch Magazine.

Om Mentsch Magazine

Mentch Magazin er et magasin som gis ut to ganger i året. Magasinet oppsto som idé i Oxford London, men ble for alvor iverksatt i Oslo. «Mentsch» er jiddisch og betyr «et menneske med integritet og nobel karakter», hva er et slikt menneske? Tekstene i magasinet handler om psykologi, filosofi, kunst, teologi, økonomi osv. Og forsøker å svare på spørsmålet hvordan være gode mennesker og lage gode fellesskap. Les mer HER

Mentsch Magazine: Art as the Road

Why do we create pieces of art and what does art to us? Mentsch Magazine presents a conversation between editor and author Linda Therese, visual artist Gunhild Sannes who is involved in designing the aesthetic expression of the magazine, and former contributor and author Håvard J. Nilsen.

What does a pilgrimage and creating art have in common?

After a pilgrimage to Assisi, Gunhild Sannes drew parallels between walking and her artistic work, between the path of faith and the art process. When she is painting, the result is not the only goal, it is also being in what arises – shaping and being shaped.

Can you reconcile with God through a novel?

In the novel “You”, Håvard J. Nilsen used writing to reconcile with God. He wanted to distance himself from the Pentecostal environment he grew up in and his anger. He needed to experience God tolerating him being honest, and very much so.

Art not for the sake of art

Linda Therese Utstøl is not interested in “art for the sake of art” where the aesthetic expressions are only means to evoke a feeling, be innovative, be shocking or achieve a certain degree of complexity. Art and literature can do all these things, however according to her, art should illuminate what is beautiful, true and good and lead us to deeper realization. How can art reach those goals and what can we learn along the way?

About Mentsch Magazine

The magazine originated as an idea in Oxford London, however it was kick-started in Oslo. “Mentsch” is Yiddish and means “a man of integrity and noble character». What is such a man? The texts in the magazine are about psychology, philosophy, art, theology, economics. The articles often try to answer the following question «How can we be good people and create good communities?» The magazine publishes two magazines a year and you can read more about it here.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (f 1979) og Martina Lindh (f 1983) er to venner fra Örebro, Sverige, som skaper sammen med dansen som grunnlag. Johanna jobber som utviklingsleder innen dans og Martina er fysioterapeut og begge har danseutdanning i baggasjen. De har i noen år skapt komposisjoner med utspring i en felles lengsel etter å få utløp for kreativitet.

I stykket de tar med til SÅ, «Rör vid mitt inre», lar de dansen gi liv til sjelens bevegelse og lengsel. Hvordan kan dansen få være kroppens poesi? Hva skjer i møtet mellom indre og ytre bevegelse, og i møtet med hverandre?  Foruten dans møter vi tekster skrevet av Johanna sammen med musikk av ulike komponister.

Johanna og Martina kommer også til å holde en workshop der du er hjertelig velkommen! Du kommer til å få mulighet til å bevege deg i upretensiøse former med bevegelsesglede i fokus. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (b. 1979) and Martina Lindh (b. 1983) are two friends from Örebro, Sweden, who create together with dance as a basis. Johanna works as a development manager in dance and Martina is a physiotherapist and they both have studied dane. For a few years now, they have been creating compositions based on a common longing to use their creativity.

At SÅ they will show their piece “Touch my interior”, were they let the dance shape the movement and longing of the soul. How can dance be the poetry of the body? What happens when inner and outer movement meet and when we meet each other? In addition to dance, we will be introduced to texts Johanna has written together with music by various composers.

Johanna and Martina will also hold a workshop where you are very welcome! You will have the opportunity to enjoy to move in unpretentious forms. No previous knowledge required.

 

Sebastian Stakset [SE]

Bildet av Sebastian Stakset aka Sebbe Staxx.

Sebastian Stakset er en svensk artist, forfatter og forkynner. Han var tidligere kjent under artistnavnet Sebbe Stax og var en del av hiphop-gruppa Kartellen i Sverige. Som barn ble han mobbet på skolen, følte seg utenfor og var uten håp for fremtiden. I utenforskapet traff han likesinnede som delte frustrasjonen hans og et dystert syn på livet og verden. Som 20-åring ble han siktet og dømt for grov vold, og ble også senere siktet for drapstrusler mot en politiker, ulovlig besittelse av våpen og narkotikarelatert kriminalitet. Etter å ha sittet i fengsel, ble han frontmann i en av Sveriges mest kjente rap-grupper, og rappet om et liv fylt med fiendskap, vold og hat. Hat mot politi, hat mot samfunnet, hat mot verden – og bak masken, et hat mot seg selv.

Etter å ha fått livet sitt liv radikalt forvandlet av Gud, har Sebastian skrevet bok, reist rundt som forkynner og har vært med på å starte hjem for rusavhengige og senter for kriminelle som ønsker et annet liv. Hans visjon er å bringe lys, håp og kjærlighet inn i mørke situasjoner. Sebastian tror det sterkeste verktøyet i verden er kjærligheten, og at kjærligheten er den eneste måten å overvinne hatet. 

På SÅ vil Sebastian ha konsert på fredag og seminar på lørdag.  

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset is a Swedish artist, author and preacher. He was previously known under the artist name Sebbe Stax and was part of the hip-hop group Kartellen in Sweden. As a child, he was bullied at school, felt left out and had no hope for the future. In his isolation he met like-minded people, others who also felt left out and who shared his frustration, and together they shared a gloomy view of life and society. As a 20-year-old, he was charged and convicted of aggravated assault, and was also later charged with threatening to kill a politician, illegal possession of a weapon and drug-related crime. After being in prison, he became the front man in one of Sweden’s most famous rap groups, and rapped about a life filled with enmity, violence and hatred. Hatred of the police, hatred of society, hatred of the world – and behind the mask, a hatred of oneself.

After having his life radically transformed by God, Sebastian has written a book, traveled as a preacher and has helped start homes for drug addicts and a center for criminals who want a different life. His vision is to bring light, hope and love into dark situations. Sebastian believes that the strongest tool in the world is love, and that love is the only way to overcome hatred.

At SÅ, Sebastian has a concert on Friday and holds a seminar on following Jesus on Saturday.

Kristoffer Lignell [SE]

Seminar med ikonmaler Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell, bor i Lund med familie og jobber som kommunikatør for den evangeliske-fosterlandsstiftelsen og er ikonmaler. 

Jag har målat ikoner sedan år 2012 och för mig började det med en kärlek till och fascination över de heliga bilderna vilket ledde till en fördjupning i ikonografin.

Kristoffer Lignell

Hans første kurs ble arrangert av Johannes Teologens ikonmalingsskole på Bjärka-Säby der han malte for ikonmaler Marja-Liisa Alm. I 2016 fikk han mulighet til å reise på kurs i Monastero di Bose i Italia og male for en av landets høyest ansette ikonografer, bror Norberto Sechi. Etter dette har han reist tilbake på kurs flere ganger. Han er medlem i Sankt Thomas katolske forsamling i Lund. 

Å se Gud

Ikonet er noe annet enn kunst, det er et formål for bønn og gudstjeneste. Ikon, ordet betyr avbilde, og sier oss noe om at vi avbilder Gud, men gir oss også en visjon om hva vi skal bli, lik Jesus Kristus. Vårt mål er å formes etter Jesus som et bilde (ikon) av den usynlige Gud (Kol 1:15). En grunnleggende tanke innen ikonografi er at noe av bildet alltid fester seg i avbildningen. Derfor er ikonet alltid bærer av det guddommelige og sånn sett en møteplass mellom oss og Gud. Vi møter mengder av bilder i vår hverdag og de former oss. Ikke minst reklamens bilder av ”det gode livet”. Kanskje har behovet aldri vært større for ikonet, det alternative bildet som ikke vil selge oss noe, men lokke oss inn i Guds rike?

Seminar on iconography with Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell lives in Lund in Sweden with his family. He works as a communicator for the EFS, and with iconography.

I’ve painted icons since 2012, and for me it all started with a love of- and fascination for holy pictures. This led me to exploring iconography in depth.

Kristoffer Lignell

His first workshop within iconography was organized by Johannes Teologens Ikonmålarskola, at Bjärka-Säby where he painted for the icon-painter Marja-Liisa Alm. In 2016 he took a course in Monastero di Bose, Italy. Where he painted for one of the most renowned iconographers in Italy, brother Norberto Secchi. He has gone back several times for additional courses. He is also a member of the Saint Thomas catholic association in Lund. 

To see God

The icon is something different from art, it is an object of prayer and worship. Icon, the word means image, tells us something about who we are, images of God, but also gives us a vision of what we are to become, like Jesus Christ. Our goal is to be modeled on Jesus who is the image (icon) of the invisible God (Col. 1:15). A fundamental idea within icongraphy is that something of the original image always remains in the icon. Therefore, the icon is the bearer of the divine and thus a meeting place between us and God. We encounter lots of images in our everyday lives and they shape us. Not least the advertising images of “the good life”. Perhaps the need has never been greater for the icon, the alternative image that does not want to sell us anything but lure us into the kingdom of God?

Stian Kilde Aarebrot

Tale: Veigrep

Sub Church-veteran Stian Kilde Aarebrot er prest og forfatter, og jobber som ansvarlig for trospraksis i Areopagos. I 2009 startet han opp Etter Kristus i Sub Church. Etter Kristus, som i dag en del av Areopagos, handler om å integrere tro og liv, blant annet gjennom å oversette og praktisere Jesu livsvisdom til i dag. Med bøkene Kunsten å forme livet, Veiarbeid, og en ny bok om bibelmeditasjon og -praksis, som kommer før sommeren, vil Aarebrot tale om hvordan troen gir livet veigrep og vice versa. 

Seminar: Håndverkerveien

Dydsetikk og plastisk teologi er tett forbundet. Hjernen er plastisk – den lar seg forme, og vi blir det vi gjør. Både Aristoteles og Aquinas mente at både fysiske ferdigheter og vår moralske karakter, våre dyder, først og fremst formes via imitasjon og repetisjon. Og hvis det er som Aquinas hevdet, at tro, håp og kjærlighet er dyder, kan også disse bygges via imitasjon og praksis. Kanskje dette er veien fremover for kirka?

Med utgangspunkt i Kunsten å forme livet, og hans kommende bok om å meditere og praktisere over bibeltekster (Verbum, 2022) vil prest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot, undervise om temaet.

Les om Etter Kristus

Grip – can your life enforce your faith?

Stian Kilde Aarebrot is a priest and author working in the Areopagos foundation. His main focus is on the practice of faith. He has written several books on the topic: Kunsten å forme livet – plastisk teologi (The Art of Shaping your Life – plastic theology, 2018) and Veiarbeid – å følge Jesus, ett eksperiment av gangen (Roadworks – to follow Jesus, one experiment at the time). His upcoming book discusses bibelmeditation and -practice.

Stian will speak and hold a seminar on the interconnections between life and faith. He will, among other things, bring in the perspectives from Greek and Italian philosophers and show their relevance for us today.