Mentsch Magazine: Kunst som veien

Hvorfor driver vi med kunst og hva gjør det med oss? Mentsch Magazine inviterer til samtale med en forfatter, kunstner og redaktør, som alle har bidratt til magasinet.

Kunstner Gunhild Sannes

Etter en pilegrimsvandring til Assisi opplevde Gunhild Sannes å se paralleller mellom det å vandre og hennes kunstnerisk arbeid. Mellom trosveien og kunstprosessen. Når hun maler er ikke målet resultatet alene, det handler vel så mye om å være i det som oppstår – forme og la seg forme. 

Sannes har bidratt til den estetiske utformingen til Mentsch Magazine og er ansvarlig på kunstscenen på Så.

Forfatter Håvard J. Nilsen

I romanen «Du» brukte Håvard J. Nilsen skrivinga til å gjøre opp med Gud. Han ville skrive seg vekk fra pinsemiljøet han vokste opp i og sinnet han bar på. Han trengte å erfare at Gud tålte det dønn ærlige. 

Håvard J. Nilsen har bidratt med tekster til Mentsch Magazine.

Redaktør og forfatter Linda Therese Utsøl

Linda Therese Utstøl er ikke interessert i «kunst for kunstens skyld» hvor det estetiske uttrykket bare trenger vekke en følelse, være nyskapende/sjokkerende eller oppnå en viss grad av kompleksitet. Kunst og litteratur kan gjøre alle disse tingene, men det viktigste er at den belyser hva som er skjønt, sant og godt. Og fører oss til dypere erkjennelse. Men hvordan kan den gjøre det? Og hva lærer vi på veien?

Linda Therese Utsøl er redaktør og forfatter for Mentsch Magazine.

Om Mentsch Magazine

Mentch Magazin er et magasin som gis ut to ganger i året. Magasinet oppsto som idé i Oxford London, men ble for alvor iverksatt i Oslo. «Mentsch» er jiddisch og betyr «et menneske med integritet og nobel karakter», hva er et slikt menneske? Tekstene i magasinet handler om psykologi, filosofi, kunst, teologi, økonomi osv. Og forsøker å svare på spørsmålet hvordan være gode mennesker og lage gode fellesskap. Les mer HER

Mentsch Magazine: Art as the Road

Why do we create pieces of art and what does art to us? Mentsch Magazine presents a conversation between editor and author Linda Therese, visual artist Gunhild Sannes who is involved in designing the aesthetic expression of the magazine, and former contributor and author Håvard J. Nilsen.

What does a pilgrimage and creating art have in common?

After a pilgrimage to Assisi, Gunhild Sannes drew parallels between walking and her artistic work, between the path of faith and the art process. When she is painting, the result is not the only goal, it is also being in what arises – shaping and being shaped.

Can you reconcile with God through a novel?

In the novel “You”, Håvard J. Nilsen used writing to reconcile with God. He wanted to distance himself from the Pentecostal environment he grew up in and his anger. He needed to experience God tolerating him being honest, and very much so.

Art not for the sake of art

Linda Therese Utstøl is not interested in “art for the sake of art” where the aesthetic expressions are only means to evoke a feeling, be innovative, be shocking or achieve a certain degree of complexity. Art and literature can do all these things, however according to her, art should illuminate what is beautiful, true and good and lead us to deeper realization. How can art reach those goals and what can we learn along the way?

About Mentsch Magazine

The magazine originated as an idea in Oxford London, however it was kick-started in Oslo. “Mentsch” is Yiddish and means “a man of integrity and noble character». What is such a man? The texts in the magazine are about psychology, philosophy, art, theology, economics. The articles often try to answer the following question «How can we be good people and create good communities?» The magazine publishes two magazines a year and you can read more about it here.

Johanne Thingnes Leira

Johanne Thingnes Leira (f.1991), er ein biletkunstnar basert i Bergen. Ho arbeider i hovudsak med figurativt maleri, ofte med utgangspunkt i foto. Johanne kjem til Så for å stille ut tre av sine maleri.


Med ein bakgrunn som sjukepleiar undersøker ho det langsame, som ei motvekt mot det hektiske systemet ho er ein del av i helsevesenet. Gjennom maleriet utforskar ho nyansar, speglingar, og farge. Ved å dvele ved motivet forsøker ho å stoppe opp og sjå kvardagslege situasjonar i eit nytt lys.


Johanne er på andre året på bachelor i kunst ved Kunstakademiet i Bergen. Frå før har ho gått eit halvår ved Højskolen i Holbæk 2020, samt tre år på deltidsutdanninga i billedkunst ved Nydalen Kunstskole i Oslo (2019). Ho har også ein bachelor i sjukepleie frå 2015.

Instagram: Johannethingnesleira

Johanne Thingnes Leira

Johanne Thingnes Leira (b. 1991), is a visual artist based in Bergen. She works mainly with figurative painting, often based on photography. At Så she will exhibit three of her paintings.


With a background as a nurse, she examines the slow, as a counterweight to the hectic system she is a part of in the health care system. Through the painting, she explores shades, reflections, and color. By dwelling on the subject, she tries to stop and see everyday situations in a new light.
Johanne is in her second year of a bachelor’s degree in art at the Art Academy in Bergen. She has previously spent six months at Holbæk University College 2020, as well as three years of part-time education in visual arts at Nydalen Art School in Oslo (2019). She also has a bachelor degree in nursing from 2015.

Instagram: Johannethingnesleira

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (f 1979) og Martina Lindh (f 1983) er to venner fra Örebro, Sverige, som skaper sammen med dansen som grunnlag. Johanna jobber som utviklingsleder innen dans og Martina er fysioterapeut og begge har danseutdanning i baggasjen. De har i noen år skapt komposisjoner med utspring i en felles lengsel etter å få utløp for kreativitet.

I stykket de tar med til SÅ, «Rör vid mitt inre», lar de dansen gi liv til sjelens bevegelse og lengsel. Hvordan kan dansen få være kroppens poesi? Hva skjer i møtet mellom indre og ytre bevegelse, og i møtet med hverandre?  Foruten dans møter vi tekster skrevet av Johanna sammen med musikk av ulike komponister.

Johanna og Martina kommer også til å holde en workshop der du er hjertelig velkommen! Du kommer til å få mulighet til å bevege deg i upretensiøse former med bevegelsesglede i fokus. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Johanna og Martina [Se]

Johanna Ström (b. 1979) and Martina Lindh (b. 1983) are two friends from Örebro, Sweden, who create together with dance as a basis. Johanna works as a development manager in dance and Martina is a physiotherapist and they both have studied dane. For a few years now, they have been creating compositions based on a common longing to use their creativity.

At SÅ they will show their piece “Touch my interior”, were they let the dance shape the movement and longing of the soul. How can dance be the poetry of the body? What happens when inner and outer movement meet and when we meet each other? In addition to dance, we will be introduced to texts Johanna has written together with music by various composers.

Johanna and Martina will also hold a workshop where you are very welcome! You will have the opportunity to enjoy to move in unpretentious forms. No previous knowledge required.

 

Frank Jacob Eik

Frank Jacob Eik er basert i Oslo og arbeider med oljemaleri. Til SÅ 2022 tar han med seg noen helt ferske landskapsmalerier. Eik har tegnet i tjue år, med en stor interesse for Croquis. Oljemalingen ble han ledet inn på av kunstneren Tore-Bjørn Skjølsvik, som nå er hans læremester.

Landskapsmaleriene til Eik er løst inspirert av Bill Alexander, som var læremesteren til Bob Ross. Eik sier selv: «Jeg liker å få fram det vakre i bildene. Å få fram et uttrykk som forteller at uansett hvordan
man føler seg eller opplever situasjoner rundt seg, så finnes det alltid en guddommelig skjønnhet i det skapte. En skjønnhet som kan gi ro og inspirasjon.»

Hans Erik Schei (Hes)

Hans Erik Schei (Hes) laget mange av plateomslagene og trykksakene, som ble produsert av det kristne kollektivet «Guds Fred» på 70-tallet. Kollektivet laget aktivistiske plakater, pamfletter og musikk (Schei utgjorde siste ledd i den kjente visegruppa Kari Hansa & Gregers Hes). Foruten å «bombe» Oslo med plakater, flyveblader, postkort, «fri-merker» og klistremerker, ble kunsten solgt til inntekt for hjelpearbeidet Guds Fred drev for vanskeligstilte i Oslo.  

I «Frisk luft mot åndelig forurensing» (det litterære tidsskriftet Vinduet nr. 1, 2011) beskriver Lars Mørch Finborud gruppen som en religiøs motsats til radikal venstreside. I sin anmeldelse av boken Jesusvekkelsen (Vårt Land Forlag 2015) kaller Oddbjørn Johannessen i tidsskriftet Humanist dem «hippiebevegelsens kristne fetter». Guds Fred problematiserte overflodssamfunnet og den økende materialismen. 

Hans Erik Schei har gjennom årene illustrert flere bøker. På SÅ 2022 stiller han ut 6 bilder i tusj og akvarell. De er opprinnelig illustrasjoner fra boka «Kongene på haugen» (Øivind Aschjem), som ikke er et vanlig eventyr, men den sanne historien om en gruppe barn som fikk reise til Slottet og fortelle kong Harald om noen mørke hemmeligheter de hadde båret på. For midt iblant oss lever barn som bærer på hemmeligheter om vold, overgrep eller andre krenkelser i hjemmet. 

Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen er ansvarlig for kunstscenen på Så.

Gunhild Sannes Larsen (f. 1988) er en billedkunstner basert i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med nonfigurative malerier i stort format, hvor hun drives av en veksling mellom å bygge opp en kompleks komposisjon med transparente fargeflater, og stadig å utfordre seg på å forenkle. Gunhild er interessert i maleriets materialitet og hun forholder seg til det som et objekt, fremfor å kun behandle det som en billedflate. Hennes praksis er i stor grad en leteprosess hvor det handler om å befinne seg i, eller sette seg inn i, en posisjon av å ikke vite. 

Gunhild fullførte i 2021 sin masterutdannelse ved Kunstakademiet i Bergen. Hun har en bachelor i visuell kommunikasjon (2019), samt en bachelor i sosialt arbeid (2012). Gunhild har tidligere hatt soloutstillinger på Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Galleri FI4E, KODE 4, Bergen (2021) og Galleri Bokboden, Bergen (2018). Våren 2022 er hun med i Østlandsutstillingen på Nitja senter for samtidskunst. 

På SÅ2022 vil Gunhild ha det overordnede ansvaret for kunstscenen, samt stille ut egne arbeider på festivalens uteområder. Du kan lese om hvordan hun knytter tematikken for årets festival “Veien” til hennes eget kunstneriske arbeid på denne nettsiden.

Nettside: gunhildsannes.com

Instagram: Gunhild Sannes

Gunhild Sannes Larsen

Gunhild Sannes Larsen (born 1988) is an artist and painter based in Bergen. She is the art curator of SÅ and she will also exhibit some of her own works.

You can find a selection of her works on her website or on Instagram.

Gunhild Sannes SÅ2018.