TALER: Jan Dørum

Jan Dørum er en av de få fulltidsarbeidende evangelistene vi har i Norge. Året rundt reiser han til menigheter, kirker, skoler og konferanser for å forkynne eller holde foredrag, og det er ikke uten grunn at han får gjøre dette på fulltid. Han er en mann med mye livsglede, visdom og et stort hjerte for mennesker. Jan opplevde at begge brødrene døde av rusmisbruk og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, evne til å kommunisere, og førstehåndskunnskap med sorg og brutte relasjoner, gjør han til en forkynner med tyngde. Han har en evne til å engasjere og inspirere fra talestolen, og det er vanskelig å gå uberørt fra hans fortellinger om hvordan Gud har båret han gjennom livet. Vi gleder oss til å høre han både som taler og seminarholder på SÅ2018!  

English: Jan Dørum is one of the few full-time working evangelists in Norway. All year round he travels to congregations, churches, schools and conferences to preach the Gospel and lecture. There’s a reason why he does this full-time, as he is a man of zest for life, wisdom and a heart for people. Jan experienced the loss of both his brothers to substance abuse and has barely survived many ODs himself. His powerful testimony of a life lived, ability to communicate and firsthand knowledge on grief and broken social relations, makes him a preacher with a lot of integrity. From the pulpit he embodies the ability to engage and inspire. Therefore it is hard to stay unmoved by his stories of how God has carried him through life. We really look forward to hearing him preach and also lecture at his seminar at SÅ2018.

TALER: Johne Stødle

Johne Stødle sier han identifiserer seg med disippelen Thomas. En som søker en oppriktig tro, og som stiller spørsmål når han ikke forstår. Johne jobber som menighetsprest i Hasle kirke, i tillegg til å være leder av Ventil- et samtaletilbud for unge voksne i Oslo som driftes av Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Han har også vært redaktør for bønneboken “157 bønner”.

English: Johne Stødle says that he can identify with Thomas the disciple, someone looking for sincere faith and asking questions he doesn’t understand. Johne works as parish priest in Hasle church. He is also in charge of “Ventil” – a counseling service for young adults in Oslo, run by Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. He was one of the editors of the book of prayer, “157 bønner” (2015).

TALER: Maria Ledstam

Maria Ledstam er en svenske som tok med seg familien sin og flytta til Oslo for å skrive doktorgrad om kristent syn på arbeid. I de — årene de har vært i Oslo har de vært en stor del av Sub-miljøet. Maria ønsker å leve og formidle en tro som rommer og påvirker hele livet. Hun og mannen Gustav ber stadig nye og gamle venner på middag. Favorittbibelvers for øyeblikket: 1. Kol 1, 15-19.

English: Swedish Maria Ledstam moved together with her family to Oslo to work on a PhD about labour in a Christian perspective. During their years in Oslo she and her family have been an important part of the Sub community. Maria wishes to live and convey a faith that implies and has an impact on the entire life. She and her husband Gustav continuously invite old and new friends home for dinner. Favourite Bible quote is at the moment: 1.Kol. 1. 15-19.

TALER: Sr. Anne-Lise

Anne-Lise Strøm kommer fra de kontemplative dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo, og har de siste årene hatt flere inspirerende taler i Sub Church. I 2008 ble hun tildelt Norske kirkeakademiers brobyggerpris, men begrunnelsen at «hennes engasjement for medmennesker er like inderlig enten det gjelder medsøstre og medarbeidere på Lunden, mennesker som søker hjelp og veiledning – unge som gamle, troende som ikke- eller annerledes-troende, mennesker som faller innenfor eller utenfor samfunnet.” Søster Anne-Lise har sagt at evangeliet er hennes viktigste leveregel, og at lengselen som driver henne, er en absolutt forening med Gud.

English: Anne-Lise Strøm comes from the contemplative dominicanans at Lunden Monastery in Oslo, and has in recent years had several inspiring talks in the Sub Church. In 2008 she was awarded with the Norwegian Church Academy’s bridge builder award, based on that “her commitment to fellow human beings is equal, whether it concerns fellow sisters and employees at Lunden, people seeking help and guidance – young as old, believers as non-believers, people falling within or outside society.” Sister Anne-Lise has said that the gospel is her most important rule of life, and that the longing that drives her is an absolute union with God.

TALER: Ane Gunhild Sveen

Ane Gunhild Sveen har vært en del av Sub-miljøet siden oppstarten av Sub Church i Oslo. Hun jobber nå som pastor i Stavern frikirke, og er sammen med familien faste deltagere på SÅ. Hun bidro med forkynnelse på en av gudstjenestene på SÅ 2016, og vi er glade for at hun vil tale til oss igjen. Ane Gunhild kommuniserer godt, ekte og ærlig om at livet med Gud er for alle, ikke bare for de flinke og åndelig anlagte. Med eksempler og fortellinger som treffer oss midt i livet og hverdagen, har hun en særlig evne til å vise oss at Jesus vil noe for oss og med oss, uavhengig av hvem vi er.

English: Ane Gunhild Sveen has been a part of Sub Church since it all started in the late 90’s. Currently she works as a pastor in Stavern Free Church, and is a regular at SÅ together with her family. She preached at one of the services at SÅ 2016, and we are happy to have her share to us again. Ane Gunhild communicates in a good, real and honest way about how life with God is for all of us, not only the learned and the spiritually adept. She has a particular gift to show us how Jesus wants something for us and with us, no matter who we are, through examples and stories that goes to the core of everyday life.

 

SÅ for barn og unge!

Det holdes samlinger for barn og ungdom parallelt med gudstjenestene gjennom uka, i tillegg til at det blir barnedisko, barnas konsert, workshop og mange ulike aktiviteter barna kan være med på (sjekk dagsprogram).

Onsdag:

Det blir organisert natursti for alle barn uansett alder som ikke skal gå å legge seg etter middag på onsdag. Foreldre er velkomne til å delta med barna. En fin måte å bli kjent med område og hverandre!

Torsdag-lørdag: 

3-9 år: Som tidligere år blir det barneklubb under gudstjenestene. Her vil det bli andakt, aktiviteter og masse moro!

Gud elsker barn, og det gjør SÅ også! Det vil være mange både gøye og meningsfulle aktiviteter for barna. Hver Gudstjeneste vil starte med en bolk der alle generasjoner er sammen – store og små. På SÅ barneklubb vil barna få lære om hvem Gud er; at Gud har gitt oss livets gave og elsker oss med en evig kjærlighet. Sammen med barna vil vi også be, synge, danse, tromme, leke, og være kreative i Guds nærvær. Mens barneklubblederne (Asle og Christina Eikrem er hovedledere) vil ta barna med inn i undringen over Gud, vil Lina Wallinder finne ut hvordan barn vil møte Gud gjennom kunst. Vi oppfordrer de foreldrene som er til stede under barneklubben til å delta, som en støtte og oppmuntring til barnas deltakelse. Sangen, dansen og trommingen vil barna vise frem på hovedscenen lørdag kl 14.30. Kunsten vil de ta med seg inn i felles gudstjeneste på søndag.

Andre morsomme ting barna kan delta på er tegnekurs av Amelie Ilje-Lien på torsdag ettermiddag (fra 6 år), barnedisco fredag ettermiddag og akrobatikkverksted lørdag kl 15. Vi gleder oss!

10-15 år: SULT vil ha opplegg for unge tenåringer. Det blir andakt, bading, natursti, brettspill, kunstnerisk utfoldelse, teaterlek og bønn.

SULT er en forkortelse for Subs Unge Lovende Tenåringer, som er Sub Churchs ungdomsgruppe i menigheten drevet av to foreldrepar. Et av parene, Johanne og Olav Ilje-Lien, er tilstede på SÅ og ønsker å skape et kristent fellesskap for de unge lovende fra 10 -15 år på festivalen. Samlingene som holdes parallelt med gudstjenesten inneholder lystenning, bønn, andakt og aktivitet. Gjennom andaktsrekken vil vi gå inn på festivalens tema «Det er fullbrakt». Olav vil undersøke sammen med ungdommene hva som leder opp til disse kjente ordene av Jesus: hva er det som er fullbrakt og hva betyr disse ordene for deg og meg i dag? Vi vil veksle mellom samtale og aktivitet. Aktivitetene består av ulike samarbeidsleker og teaterimpro-øvelser. Nytt av i år er ungdommenes mulighet til å bidra med sirkustriks på lørdagens barneshow, og dette vil vi jobbe med fredag og lørdag med god hjelp av Tomme Håland.

Utover opplegget under gudstjenestene, ønsker vi å skape samlingspunkter på kveldstid ved å tilby brettspillaktivitet (onsdag), tegnekurs ved Amelie (torsdag ettermiddag) og rollespillgruppe ved Augustin (torsdag-lørdag) (krever påmelding).

Søndag: 

Felles gudstjeneste for store og små!

 

Tema for møtene: Det er fullbrakt!

Begrepene rettferdig og urettferdig er ord vi kan, nesten før vi har språk. Vi har forventninger til livet, til andre og til oss selv. Vi reagerer når livet oppleves urettferdig. Noen ganger er dette fordi vi eller de rundt oss tråkker over grenser for hva vi oppfatter som rett og galt. Oftere handler det om relasjoner, der vi både kan få mer eller mindre enn det vi mener vi fortjener. Guds verden kan se annerledes ut enn sånn vi ser verden. Å bli behandlet likeverdig trenger ikke bety rettferdig. Det ser vi i Bibelen, hvor den rike mannen blir bedt om å selge alt han eier og følge Jesus, mens Jesus ikke forventer annet enn en bønn om å bli husket på av røveren på korset.

Jesu siste ord før han dør på korset er: “Det er fullbrakt!”
Det at alle mennesker, uavhengig av sine gjerninger, får komme til Gud og ha en relasjon med han, er urettferdig og ufortjent. Dette er en gave gitt til oss, gjennom at Jesu tok på seg vår skyld og gav seg selv i vårt sted. Fordi dette er en gave og ikke noe vi kan oppnå, kan vi tro på at vi alle er likeverdige med betingelsesløs verdi i Guds øyne og har lik mulighet til en relasjon med Han. Om man er fattig eller rik, trygg i troen eller sterk i tvilen, suksessfull eller nederst på samfunnets rangstige, så står vi alle likeverdige foran Gud som mottakere av hans nåde.

Jesus sier: Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Kanskje er det den hvilen vi innerst inne lengter etter? At vi kan tro på Jesu gjerning på korset er en forsoning og gave til oss? Og kanskje er det først når vi slutter å prøve å rettferdiggjøre oss selv og det vi gjør, at vi skjønner at Gud allerede har reparert vår relasjon til Han og gitt oss det vi trenger?