Ole Halvard Sveen

Taler ved gudstjeneste // lørdag

Ole Halvard Sveen er en lavmælt og klok stemme. Hans undrende og omsorgsfulle vesen passer godt for å nyansere og utvide temaet Sannhet.

Vi våger å kalle ham en SÅ-entusiast, og har tidligere både sett ham og flere familiemedlemmer på scenen tidligere utgaver av festivalen. Han selv, som musiker (med noen sjarmerende innslag fra barneflokken), og hans ektefelle Ane Gunhild på talerlister.

Etter en god del år i Oslo og en veteran i Sub Church er han nå godt etablert i Stavern hvor han er tilknyttet Stavern frikirke. 

I tillegg til å se ham på talerstolen, vil du også se ham henge rundt med ungdommene på SÅ2024.

Ole Halvard Sveen

Ole Halvard Sveen is a low-key wise man. His wondering and caring nature is well suited to nuance and expand the theme of this festival – The truth.

We dare to call him an enthusiast of SÅ. It’s been a pleasure to previously both seen him and several family members, on stage in previous editions of the SÅ festival. He himself, as a musician (with some charming children ), and his spouse Ane Gunhild on the speaker list.

After a good number of years in Oslo and a veteran in the Sub Church community, he is now well established in Stavern where he is associated with Stavern Frikirke.

In addition to seeing him on the podium, you will also see him hanging out with the young people at SÅ2024.

Evalena Holstad 

Taler ved gudstjeneste // fredag

Evalena Holstad kommer til SÅ med en stor dose livsvisdom godt plantet i årevis på veien med Jesus. Hun skal tale på fredagens gudstjeneste.

Hun møtte Leiv Holstad i 1979, og sammen startet de på eventyret som i dag heter Maritastifelsen. Evalena vokste opp i Småland i en pastorfamilie med fem barn, og reiste til Norge på 70-tallet for å jobbe på et rehabiliteringssenter for jenter. 

Evalena forteller at hun som ung bar med seg en stor usikkerhet på seg selv og på troen. Derfor valgte hun å heller gå en ærligere vei med både Gud, seg selv og andre. Det gjorde at tryggheten vokste og at troen i dag gir henne stor glede. 

I dag bor hun i Oslo og har tre voksne barn, og seks barnebarn. 

Evalena Holstad 

Evalena Holstad comes to SÅ with a large dose of life wisdom well grounded in years on the road with Jesus. 

She met Leiv Holstad in 1979, and together they started the adventure that is today named Maritastiftelsen.

Evalena grew up in Småland in a pastor’s family with five children, and traveled to Norway in the 70s to work at a rehabilitation center for girls. Evalena says that as a young person she carried with her a great uncertainty about herself and her faith. Therefore, she chose to take a more honest path with both God, herself and others. It made her feel more secure and her faith today gives her great joy. 

Today she lives in Oslo and has three adult children and six grandchildren.

Maria Ledstam

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Taler ved gudstjeneste // søndag

Foto: Gustav Elfstrand

Maria Ledstam er et varmt, veloverveid og reflektert menneske som vil bidra på årets festival. Hun vil holde seminar på torsdag og tale på avslutningsgudstjenesten på søndag.

Sub Church fikk gleden av fellesskap med Maria og familien hennes i tiden hun arbeidet med doktorgraden i etikk ved MF i Oslo. Nå har de returnert til den andre siden av grensen, bosatt i Ørebro, hvor hun jobber som lærer i etikk, diakoni og teologi ved ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

Vi tar det som et stort kompliment at hun vil prioritere tid på SÅ, når vi tror at hun synes at livet er kanskje aller best i den vakre «sommarstugan» på det svenske bondelandet.

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Hvordan kan vi leve gode liv i en uforutsigbar verden? Med kunstig intelligens i rask utvikling og sosiale mediers økende påvirkning, står vi i dag overfor helt nye spørsmål om hva det vil si å leve godt sammen og hvordan vi kan skjelne mellom godt og ondt. 

På dette seminaret skal vi utforske hvordan vi som troende kan nærme oss kompleksiteten i vår tids etiske spørsmål gjennom å improvisere sannheten. Improvisasjon i denne sammenhengen handler ikke om å finne på sannheter, men om navigere kreativt og ansvarsfullt i de ofte uforutsigbare og komplekse situasjonene som oppstår i livet. Vi skal også utforske begrepet phronesis, eller praktisk visdom, som er helt sentralt i det å treffe kloke valg når faste regler ikke strekker til. 

Maria Ledstam

Maria Ledstam is a warm, well-considered and reflective person who will speak at Sunday’s closing service.

Sub Church had the pleasure of fellowship with Maria and her family during the time she was working on her phD in ethics at MF in Oslo. Now they have returned to the other side of the border, living in Ørebro, where she works as a teacher in ethics, diaconia and theology at ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

We take it as a great compliment that she will prioritize time at SÅ, when we believe that she thinks that life is perhaps the best in the beautiful “sommarstuga” in the Swedish countryside.

Seminar: «To improvise the truth»

How can we live good lives in an unpredictable world? With artificial intelligence in rapid development and the increasing influence of social media, we are today faced with completely new questions about what it means to live well together and how we can distinguish between good and evil.

In this seminar we will explore how we as believers can approach the complexity of the ethical questions of our time by improvising the truth. Improvisation in this context is not about finding truths, but about navigating creatively and responsibly in the often unpredictable and complex situations that arise in life. We will also explore the concept of phronesis, or practical wisdom, which is central to making wise choices when fixed rules are not enough.

Emmanuel Ingelsten

Taler ved gudstjeneste // torsdag

Emmanuel Ingelsten er en nysgjerrig og interessert mann som har møtt mange uttrykk av den kristen tro. Han taler ved torsdagens gudstjeneste.

«Jag har sökt äkthet men också mött mycket brustenhet. Jag har sökt brinnande människor och ibland sett elden falme. Jag har har mött väggen. Jag har mött kärlek och vill säga något om den kanske viktigaste sanningen om oss; att vi är älskade av Gud.», skriver han selv.

Han bor sammen med sin kone og tre barn i Ørebro, hvor han gjerne løper, fikser hus og hage når han ikke er på jobb og bruker hjernen for det meste.

Emmanuel Ingelsten har arbeidet med kirke og kommunikasjon på ulike måter, og i forskjellige kristne sammenhenger. Han har et langt Sub-vennskap bak seg fra DP-tiden og sporadiske møter fram til i dag. Gjensynsgleden blir stor på SÅ2024!

Emmanuel Ingelsten

Emmanuel Ingelsten is a curious man and has met many expressions of Christian faith.

“I’ve been looking for authenticity but I’ve also been met with a lot of resistance. I have searched for burning people and sometimes seen the fire fade. I have met the wall.  I’ve met love and will say something about perhaps the most important truth about us; that we are loved by God.”, he writes.

He lives with his wife and three children in Ørebro, where he likes to run, fix the house and garden, when he is not at work.

Emmanuel Ingelsten have worked with church and communication in different ways, and in different Christian contexts. He has a long Sub Church-friendship behind him, from the DP era and occasional meetings until today. 

We look forward to reunite at SÅ2024 this summer!