Maria Ledstam

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Taler ved gudstjeneste // søndag

Foto: Gustav Elfstrand

Maria Ledstam er et varmt, veloverveid og reflektert menneske som vil bidra på årets festival. Hun vil holde seminar på torsdag og tale på avslutningsgudstjenesten på søndag.

Sub Church fikk gleden av fellesskap med Maria og familien hennes i tiden hun arbeidet med doktorgraden i etikk ved MF i Oslo. Nå har de returnert til den andre siden av grensen, bosatt i Ørebro, hvor hun jobber som lærer i etikk, diakoni og teologi ved ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

Vi tar det som et stort kompliment at hun vil prioritere tid på SÅ, når vi tror at hun synes at livet er kanskje aller best i den vakre «sommarstugan» på det svenske bondelandet.

Seminar: «Å improvisere sannheten» // torsdag

Hvordan kan vi leve gode liv i en uforutsigbar verden? Med kunstig intelligens i rask utvikling og sosiale mediers økende påvirkning, står vi i dag overfor helt nye spørsmål om hva det vil si å leve godt sammen og hvordan vi kan skjelne mellom godt og ondt. 

På dette seminaret skal vi utforske hvordan vi som troende kan nærme oss kompleksiteten i vår tids etiske spørsmål gjennom å improvisere sannheten. Improvisasjon i denne sammenhengen handler ikke om å finne på sannheter, men om navigere kreativt og ansvarsfullt i de ofte uforutsigbare og komplekse situasjonene som oppstår i livet. Vi skal også utforske begrepet phronesis, eller praktisk visdom, som er helt sentralt i det å treffe kloke valg når faste regler ikke strekker til. 

Maria Ledstam

Maria Ledstam is a warm, well-considered and reflective person who will speak at Sunday’s closing service.

Sub Church had the pleasure of fellowship with Maria and her family during the time she was working on her phD in ethics at MF in Oslo. Now they have returned to the other side of the border, living in Ørebro, where she works as a teacher in ethics, diaconia and theology at ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

We take it as a great compliment that she will prioritize time at SÅ, when we believe that she thinks that life is perhaps the best in the beautiful “sommarstuga” in the Swedish countryside.

Seminar: «To improvise the truth»

How can we live good lives in an unpredictable world? With artificial intelligence in rapid development and the increasing influence of social media, we are today faced with completely new questions about what it means to live well together and how we can distinguish between good and evil.

In this seminar we will explore how we as believers can approach the complexity of the ethical questions of our time by improvising the truth. Improvisation in this context is not about finding truths, but about navigating creatively and responsibly in the often unpredictable and complex situations that arise in life. We will also explore the concept of phronesis, or practical wisdom, which is central to making wise choices when fixed rules are not enough.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply