Mentsch Magazine: Kunst som veien

Hvorfor driver vi med kunst og hva gjør det med oss? Mentsch Magazine inviterer til samtale med en forfatter, kunstner og redaktør, som alle har bidratt til magasinet.

Kunstner Gunhild Sannes

Etter en pilegrimsvandring til Assisi opplevde Gunhild Sannes å se paralleller mellom det å vandre og hennes kunstnerisk arbeid. Mellom trosveien og kunstprosessen. Når hun maler er ikke målet resultatet alene, det handler vel så mye om å være i det som oppstår – forme og la seg forme. 

Sannes har bidratt til den estetiske utformingen til Mentsch Magazine og er ansvarlig på kunstscenen på Så.

Forfatter Håvard J. Nilsen

I romanen «Du» brukte Håvard J. Nilsen skrivinga til å gjøre opp med Gud. Han ville skrive seg vekk fra pinsemiljøet han vokste opp i og sinnet han bar på. Han trengte å erfare at Gud tålte det dønn ærlige. 

Håvard J. Nilsen har bidratt med tekster til Mentsch Magazine.

Redaktør og forfatter Linda Therese Utsøl

Linda Therese Utstøl er ikke interessert i «kunst for kunstens skyld» hvor det estetiske uttrykket bare trenger vekke en følelse, være nyskapende/sjokkerende eller oppnå en viss grad av kompleksitet. Kunst og litteratur kan gjøre alle disse tingene, men det viktigste er at den belyser hva som er skjønt, sant og godt. Og fører oss til dypere erkjennelse. Men hvordan kan den gjøre det? Og hva lærer vi på veien?

Linda Therese Utsøl er redaktør og forfatter for Mentsch Magazine.

Om Mentsch Magazine

Mentch Magazin er et magasin som gis ut to ganger i året. Magasinet oppsto som idé i Oxford London, men ble for alvor iverksatt i Oslo. «Mentsch» er jiddisch og betyr «et menneske med integritet og nobel karakter», hva er et slikt menneske? Tekstene i magasinet handler om psykologi, filosofi, kunst, teologi, økonomi osv. Og forsøker å svare på spørsmålet hvordan være gode mennesker og lage gode fellesskap. Les mer HER

Mentsch Magazine: Art as the Road

Why do we create pieces of art and what does art to us? Mentsch Magazine presents a conversation between editor and author Linda Therese, visual artist Gunhild Sannes who is involved in designing the aesthetic expression of the magazine, and former contributor and author Håvard J. Nilsen.

What does a pilgrimage and creating art have in common?

After a pilgrimage to Assisi, Gunhild Sannes drew parallels between walking and her artistic work, between the path of faith and the art process. When she is painting, the result is not the only goal, it is also being in what arises – shaping and being shaped.

Can you reconcile with God through a novel?

In the novel “You”, Håvard J. Nilsen used writing to reconcile with God. He wanted to distance himself from the Pentecostal environment he grew up in and his anger. He needed to experience God tolerating him being honest, and very much so.

Art not for the sake of art

Linda Therese Utstøl is not interested in “art for the sake of art” where the aesthetic expressions are only means to evoke a feeling, be innovative, be shocking or achieve a certain degree of complexity. Art and literature can do all these things, however according to her, art should illuminate what is beautiful, true and good and lead us to deeper realization. How can art reach those goals and what can we learn along the way?

About Mentsch Magazine

The magazine originated as an idea in Oxford London, however it was kick-started in Oslo. “Mentsch” is Yiddish and means “a man of integrity and noble character». What is such a man? The texts in the magazine are about psychology, philosophy, art, theology, economics. The articles often try to answer the following question «How can we be good people and create good communities?» The magazine publishes two magazines a year and you can read more about it here.

Please follow and like us:
Facebook
Instagram

Leave a Reply