Kloster (DK)

Onsdag kl 22.30, Arken (engelsk) Lørdag kl 20.00, Arken (dansk)

Siden 2001 har Mikael Rahbæk Andreasen med sitt pastorale folk-prosjekt Kloster skrevet sanger om tro og tvil og smerte og håp. Både som soloartist og med fullt orkester har han satt musikk og melodi til britisk kristen middelaldermystikk, gamle og nye danske salmetekster og mye annet. Mikael vant prisen som årets komponist ved Steppeulven 2016 (den danske utgaven av Spellemannsprisen) og Klosters siste engelskspråklige album ‘Half Dream, Half Epiphany’ ble nomineret som årets album av både Steppeulven og Danish Music Awards Folk. I fjor bidrog han med nye melodier til et offisielt supplement til Den danske salmebok og har i forlengelsen av det begynt å skrive en rekke sanger til salmetekster av den danske dikteren Simon Grotrian (nytt album med disse kommer senere i år).
På SÅ2018 vil Mikael spille to konserter. En på engelsk med eldre og enkelte nye Kloster-sanger (onsdag), samt en på dansk med Simon Grotrian-tekster (lørdag). For de nysgjerrige, er tekstene tilgjengelig for nedlasting her

Mer om lørdagens konsert: 

13 Simon Grotrian-tekster – en diktopplesning med sang på SÅ2018, fremført av Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster)
Simon Grotrian ble født i Aarhus, men vokste opp på en gård i Lemming, nord for Silkeborg. Han fikk en kristen oppdragelse, og religionen har siden spilt en avgjørende rolle i hans liv og forfatterskap.

Simon Grotrian inntar med sitt ekspressive bruk av språket og eksplosive billeddannelse, en særstatus i dansk poesi. Diktene hans har så særegen stil at de deler kritikere, lesere og litteraturforskere som enten har funnet hans poesi utilgjengelig og uforståelig, eller fantastisk og nyskapende. I forfatterskapet ser man en sterk fascinasjon av språket som materiale, og han arbeider med former som collage, montasje, allegori og sampling, samt parafrasering av andre forfatteres dikt. Mange motsetninger møtes i Grotrians poesi: det ville og ordnede, leken og alvoret, det konkrete og guddommelige. I tillegg spiller referanser til kristen mytologi og religiøs opplevelse en viktig rolle i skrivingen.


English: Since 2001, Mikael Rahbæk Andreasen and his pastoral folk project Kloster has written songs about faith and doubt, pain and hope. Both as a solo artist and backed by a full orchestra he has been putting music and melody to British Christian medieval mysticism, old as well as new Danish psalms and a lot more.
Mikael won the «Composer of the year» – award at Steppeulven 2016 ( the Danish version of the Grammys or Spellemannsprisen in Norway), and Klosters most recent English-speaking album, «Half Dream, Half Epiphany» was nominated for «Album of the Year» by both Steppeulven and Danish Music Awards Folk.
Last year he contributed with new melodies for an official supplement to The Danish Psalm book. As an extention of this work he has begun writing quite a few songs for psalm texts by the Danish poet Simon Grotrian. These songs will be released on a new album later this year.
At SÅ2018 Mikael will be playing two shows. One will be in English with older material and a few new Kloster songs, and the other will be in Danish accompanied by Simon Grotrian´s texts (for those who wonder, the lyrics in Danish will be made available for download).

More about saturdays concert: 

13 Simon Grotrian-lyrics – reading of poems with music at SÅ2018, performed by Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster)
Simon Grotrian was born in Aarhus, but grew up at a farm in Lemming, north of Silkeborg. He had a Christian upbringing, and religion has therefore played a crucial role in his life and authorship.

With his expressive way of language and explosive imagery, Simon Grotrian has a special status in Danish poetry. His poems have so much their own style that they divide critics, readers and literature researchers, who have either found his poetry unavailable and incomprehensible, or amazing and innovative. In his authorship, one sees a strong fascination of language as material, and he works with forms such as collage, assembly, allegory and sampling, as well as paraphrasing of other authors’ poems. Many contradictions meet in Grotrian poetry: the wild and arranged, playful and seriousness, the concrete and divine. In addition, references to Christian mythology and religious experience play an important role in his writing.

Leave a Reply