SEMINAR: Syndsbekjennelsen – veien til sannheten om livet

Det engelske ordet for å huske, re-member, er det motsatte av dis-member, det å dele opp i biter. Forfatter og prest Henri Nouwen sier i «Theiving Reminder» at «å glemme syndene våre er en større synd enn det å begå dem. Å huske er å sette ting sammen til en helhet, til et helt liv. Det er hel-bredende». Seminaret er en samtale om skriftemålet og syndsbekjennelsen.

Sr. Anne Bente Hadland er priorinne ved Katarinahjemmet. Hun er en ettertraktet skribent og foredragsholder. 

Maria Ledstam er stidpendiat i etikk ved MF, og har skrevet en mastergrad om «Minne och forsoning». Hun har i en årrekke sittet i programkomiteen for «Pilgrims höstmöte» og går i Sub Church. 

Samtalen blir ledet av Fredrik Kruenes, pastor i Oslo 1. Baptistkirke og leder av Ungkloster.

 

English: Confession of sins – the way to the truth about life. The English word used to express the act of remembering; re-member, is the opposite of dis-member, which means the act of dividing into parts. Author and priest Henri Nouwen says in «The Living Reminder» that «to forget our sins is a greater sin than committing them. The act of remembering is to put things together to a unity, to a life that is whole. This is whole-bringing= healing. The talk is a conversation about confessions and the confession of sins.

Sister Anne Bente Hadland is a prioress at Katarinahjemmet in Oslo. She is a much sought after writer and speaker. Maria Ledstam is a PhD Candidate in Ethics at MF Norwegian School of Theology and Religious studies, and has written her Master’s thesis on «Memory and reconciliation». For years she has been a part of the program committee for «Pilgrims høstmøte» in Sweden and she is a regular at Sub Church.This session will be led by Fredrik Kruenes, pastor of Oslo First Baptist Church and leader of Ungkloster.