Chad Nelson

Publisert 16.07.2016

Hvem påvirker hvem? Forstå deg selv, så du kan opprettholde deg selv.

Vi ønsker å være de som påvirker med bedre verdier, men blir noen ganger påvirket av dårligere verdier, når vi 1) ikke er klar over hvem vi egentlig er, og 2) ikke er klar over hvordan vi kan opprettholde verdien i hvem vi er. Det synes å være større heltemot i de som fortsetter å være den de kjenner seg selv som, enn i de de som tror de kjenner seg selv og strekker seg langt, men aldri kommer tilbake. 

Chad Nelson er en amerikaner som dukka opp i Sub Church i fjor høst. Han er uamerikansk på mange måter – eller liker hvert fall å tro det.«Jeg pakket tingene mine i løpet av en uke etter at jeg tok valget om å flytte fra komfortsonen min i Milwaukee Wisconsin til Skandinavia. Jeg valgte å bosette meg i et miljø jeg ikke kommer fra, for å oppsøke ubehaget og daglig utfordre hvordan jeg ser og forstår ting, særlig tid. I løpet av de siste årene har jeg blitt mer lidenskapelig opptatt av ting, og som en følge av det har dagene mine blitt kortere. Jeg begynte å bry meg om tidsaspektet før dette skjedde, fordi jeg innså at jeg ikke kunne gjøre noen ting uten å revurdere hvordan jeg verdsetter tid. Hvordan jeg bruker tiden min er min nye lidenskap, og, ironisk nok, har jeg opplevd at tiden jeg skapte for å drive med det jeg er lidenskapelig opptatt av, har jeg ofte endt opp med å bruke på å gjøre ting jeg ikke liker i det hele tatt. Og det skaper nye lidenskaper. Det startet ut fra et behov, et krav som kommer fra hvordan jeg ser naturen, men så har jeg forstått at mennesker var den egentlige lidenskapen.. til og med dem jeg ikke liker».

Bli med på en samtale hvor Chad forteller og stiller spørsmål ved hva som påvirker oss og former oss til den vi er.

who is influencing who? understand YOU, so you can maintain you.

We want to 'be the influence' of greater values, but are sometimes 'the influenced' of lesser values, when we are 1) not aware who we truly are, and 2) not aware how to maintain the value in who we are. There seems to be a more significant heroism to those who can maintain who they know themselves to be, than those who think they know themselves and go 'further', but never return. 

Chad Nelson is an American guy who showed up at Sub Church last autumn. He is non-american in many ways - or so he wants to believe. “I packed my bags within one week of the decision to move from my comfort zone of Milwaukee Wisconsin to Scandinavia. I chose to be in a non-native environment to seek discomfort and to continue to daily challenge my perception of how I see things, specifically time. Over the years, I feel I have become more passionate about things, and consequently, felt my days got shorter. I started caring about time before these passions, because I realized I couldn’t have anything without a new view on how I value time. How I use time is my new passion and ironically, I’ve discovered its very meaningful to use this ‘created’ time intended for my passions, on doing things I don’t like at all, often. And it develops new passions. It started out of necessity, a demand from my deductions about nature and then I realized; people were a true passion after all... even the ones I don’t like”.

Join in a conversation where Chad shares and ask questions about what influences us and makes us who we are.