Barna på SÅ 2016

Publisert 23.05.2016

Vi ønsker at barna skal føle seg hjemme på SÅ! Barna vil kunne være med på det meste av det som skjerpå festivalen (husk hørselsvern). Men vi har også noen aktiviteter som er spesielt lagt til rette for barna. 

Årets tema for barneklubben på SÅ er sau. Sauen går igjen i Bibelen på mange måter, det skal den ogsågjøre på BarneSÅ. Det vil bli daglige samlinger med ord for dagen, sanger, leker, klippete og limeteaktiviteter. Kanskje får vi også besøk av en sau? 

Barneklubb 

Det vil bli organisert barneklubb hver formiddag samtidig som møtet på scenen. I tillegg til et knippemeget bra barneledere er vi stolte over å ha fått med oss Bon Tomme Håland og Ragne Øybekk Sandersom noen av andaktsholderne. De er begge kompetente og engasjerte i formidling til barn og unge. 

Barneklubben starter med fellessamling for alle barn. Deretter går de største (fra 9 år) til sin egen huleog barna under 9 fortsetter med sang, lek og små aktiviteter rundt bordene. 

For de yngste (opp til 9 år) 

Når fellessamlinga er over, blir de yngste barna igjen på aktivitetsrommet, sammen med ledere. Viregner med at det vil komme mange barn, og vi håper på hjelp fra foreldre når hovedaktiviteten (klipp +lim = hjelp!) begynner. Det vil bli mulighet for å melde seg som medhjelper på barneklubb vedregistreringen på festivalkontoret. 

Hvis du har små barn (under 3 år), er det uansett lurt å oppholde seg i nærheten under barneklubben, itilfelle ditt barn skulle finne på å vandre ut av rommet. 

Aktivitetsrommet som brukes for barneklubben vil være åpent gjennom hele festivalen, og kan brukesav barn og foreldre til lek også utenom den organiserte barneklubben. 

Hovedledere for barneklubben på SÅ 2016 er eminente Silje Bjørnstad, Åshild Aurlien, Kjerstin Rastad ogRuth og Benjamin Vilkensen. 

For de eldste (fra ca 9 år) 

Nytt av året er at vi lager i stand et eget opplegg på festivalen for de eldste barna. Arnstein Bleiktvedt eransvarlig for kreaktivisme (craftivism) sammen med denne aldersgruppen. Dette er et selvgåendeopplegg han vil starte opp med barna og som de tar videre og kan holde på med gjennom hele festivalenom de vil. Arnstein har gjennomført opplegget med stor suksess på Korsvei tidligere. Barna vil ha tilgangtil utstyr og materialer – og de vil under veiledning fra Arnstein få bruke kreativiteten sin til å lagetemabasert kunst med ulike budskap. Bare vent å se…! Opplegget for de eldste barna organiseres slik atde også får med seg andakten på barneklubben. 

Underholdning for barna (hovedscenen) 

Tradisjonene tro vil Nina Mikaelsen lage et show sammen med barna fra hovedscenen tidlig lørdagettermiddag. Nina er et oppkomme av kreativitet og har lang erfaring med å formidle sammen med ogfor barn. Selv uten å ha sett programmet føler vi oss sikre på at dette vil fenge både små og store. 

Nina og Paul’s bil 

Nina og Paul Mikaelsen vil også i år parkere bilen sin på festivalområdet. Her kan du få te og kaffe,dukketeater og moro. På sist festival var bilen til Nina og Paul et yndet pausested for mange, og særligpopulært blant barna. Stikk innom når bilen har åpent! 

Komiteen for barneklubb på SÅ 2016 består av Arnstein Bleiktvedt og Gunhild Aarebrot Kilde


Children at SÅ 2016 

We want the children to feel at home at SÅ! They will be able to enjoy most of things going on at thefestival (just remember to bring hearing protection!). But we do also have a few activities designedespecially for the kids. 

This year’s theme for the children’s activities at SÅ will be sheep. Sheep are a returning topic in the Biblein so many ways, which it will also be at the Children’s SÅ. There will be daily meetings for the kids withdevotion, songs, games, cutting and pasting activities. Maybe even a sheep will come to visit? 

Children’s club 

Every morning during the service at the main stage, there will be an organized children’s club. Inaddition to a bunch of great leaders, we are proud to have Bon Tomme Håland and Ragne ØybekkSander in charge of the devotions for the kids. They are both competent and engaged whencommunicating with children and youth. 

The Children’s Club will start with all the kids together, before the eldest (9 years and above) goes totheir own space, and those younger than 9 years continue with songs, games and activities around thetables.

For the youngest (up to about 8 yrs old) 

The youngest kids will stay on in the activity room. We expect a lot of children, and hope to haveparents help out during the main activities (cutting + pasting = help!). You can sign up for helping outwith the children’s club when you do your registration at the festival office. 

If your child is among the youngest (under 3), it might be a good idea to stay close either way, in caseyour child decides to wander out of the room. 

The activity room will be open for children and parents throughout the festival, even where there are noorganized activities. 

Main leaders for the Children’s club at SÅ 2016 are Silje Bjørnstad, Åshild Aurlien, Kjerstin Rastad andRuth and Benjamin Vilkensen. 

For the older kids (from about 9 yrs and up) 

For the first time, we will have a separate area for the older kids at SÅ. Arnstein Bleiktvedt will be incharge of doing craftivism with this group. He will help the children get started, and they can continuethis throughout the entire festival on their own. This is something Arnsteing has done with great successat the Korsvei festival in the past. The children will have access to equipment and materials – andArnstein will guide them in creating art with different messages. Just wait and see…! We will organizethe activities for the older kids around the morning devotion, so that they can still participate theretogether with the younger ones. 

Show for Children (main stage) 

As always, Nina Mikaelsen will be in charge of a show with the kids from the main stage early Saturdayafternoon. Nina is a well of creativity and she has long experience in performing for and with children.Even though we haven’t seen the program yet, we are confident that everyone will enjoy this show. 

Nina and Paul’s van 

Nina and Paul Mikaelsen will once again park their car at the festival grounds. In and around this car,you can get tea and coffee, watch their puppet show, and just enjoy. Last time at SÅ, Nina and Paul’s carwas a very popular stop, especially among the children. Drop by when the car is open! 

The committee for the Children’s club at SÅ 2016 consists of Arnstein Bleiktvedt and Gunhild AarebrotKilde.