Å stole på barnet og Gud

Publisert 15.04.2016

Seminar med Magne Torbjørnsen: "Å stole på barnet og Gud -trosformidling og trospraksis sammen med små barn

Hvordan kan vi snakke med barn om tro? Magne Torbjørnsen har arbeidetmed og er opptatt av hvordan barns stemmer, erfaringer oglivsutfordringer konstruktivt kan få utfordre kirkens teologi og praksis.Særlig i forholdet mellom kristen trospraksis, god omsorg for ogforebygging av krenkelser av barn.Torbjørnsen forteller: - Det finnes flere årsaker til at jeg er opptatt avtemaet, men min interesse ble særlig vekket gjennom møte med noenbarns stemmer i trosformidling i kirken. Avstanden mellom Jesuradikale praksis i møte med barnet og fraværet av barns stemmer ogerfaringer i kirkens teologi uroer meg. Dette føyer seg sammen med enøkende forståelse av hvor grunnleggende det er for barnet hvordan en blirmøtt av sine nærmeste de aller første årene av livet. 

Seminaret handler om hvordan voksne, foreldre eller andreomsorgspersoner positivt kan forholde seg til små barns spiritualitet ogtro, og gi grobunn for den gjennom trospraksis i hverdagen somvektlegger dialog og undring sammen med barnet. 

Magne Torbjørnsen er til daglig sokneprest i Askim menighet (DNK). Itillegg har han erfaring som høgskolelektor ved Diakonova innenforfagfeltet diakoni og sjelesorg, og som leder for og sjelesørger ved Fermate- senter for sjelesorg og veiledning.


Seminar with Magne Torbjørnsen: ”To trust the child and God – how to convey andpractice our faith together with small children.” 

How do we talk to children about faith? Magne Torbjørnsen has worked with the importanceof letting the voices, experiences and life challenges of children challenge the theology andpractice of the church. His special emphasis is on the relation between Christian practices andthe care for- and prevention of offences to children.Torbjørnsen: ”There are numerous reasons why I am dedicated to this subject, however myinterest was sparked by some children’s voices in our church. The distance between theradical way Jesus met children and the absence of children’s voices and experiences in thechurch’s theology worries me. Adding to this is the growing understanding of how basic andfundamentally important the first few years of life is and how the child is met by the peopleclosest to it in that time period.” 

The seminar delves into how grown ups, parents or other caregivers, can positively relate tothe spirituality and faith of small children, by showing them everyday faith practices thatemphasize wonder and dialogue with the child. 

Magne Torbjørnsen serves as a vicar in Askim, for the Church of Norway. He is an assistantprofessor at Diakonova university college, teaching diaconia and pastoral care, and headcounselor at Fermate, center for pastoral care and counseling.